Školní družina

Provozní doba: 6:30 – 7:45, 11:35 – 17:00
Telefon: 317 789 210, 731 443 987
Vychovatelky: Věra Bartáková - 606 903 315
  Jaroslava Bronová - 723 457 709
  Jarmila Jelínková - 702 526 852

Fakta o školní družině

  • je důležitý výchovný partner rodiny a školy
  • plní výchovně-vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí
  • pomáhá dětem překonávat jejich handicapy
  • má důležitou roli v prevenci sociálně patologických jevů
  • rozvíjí komunikativní, sociální, občanské a pracovní kompetence

Školní družina (ŠD) je určena pro žáky 1. - 5. ročníku základní školy. ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

Vnitřní řád školní družiny