Kurz řečových a grafomotorických dovedností

Kurz řečových a grafomotorických dovedností vytváří prostor pro širší procvičení dovedností získaných v českém jazyce a soustředí se hlavně na komunikační dovednosti s logopedickou péčí: rozvoj správného dýchání, artikulace, zrakové a sluchové percepce, fonematického sluchu, pozornosti, paměti, orientace v čase a prostoru, rytmizace, slovní zásoby. Zařazujeme též prvky muzikoterapie, dramatizace, cvičení pro rozvoj motoriky a relaxační cvičení pro uvolnění žáků. V letošním roce byla náplň kroužku rozšířena o dekové a společenské hry jako prostředku k rozvoji postřehování, logiky a rozhodování.
Řečová výchova má hravou skupinovou formou pomoci žáčkům v rozvoji jejich mluvního projevu.

Vedoucí kroužku: PaedDr. Milena Holcnerová