Aktuality

Vážení rodiče,

po uzavření školy nebylo Vašim dětem umožněno navštěvovat školní družinu, přestože jste měli zaplacené školné. Školní družina byla zavřena v době od 11. 3. 2020 do 22. 5. 2020. Poměrná část k vrácení činí 300,-Kč.

Máte-li zájem o vrácení přeplatku ve výši 300,- Kč na bankovní účet, je třeba, abyste do 31.7.2020 zaslali žádost na e-mail: rousarova@zsnetvorice.cz

Žádost musí obsahovat jméno dítěte, třídu  a číslo účtu, na který si přejete částku vrátit. Lze použít i přiložený formulář ZDE. Odesílání plateb bude probíhat 14. 8. 2020.

V případě, že neprojevíte zájem o vrácení peněz na svůj účet, bude škola předpokládat, že si přejete převést zmíněnou částku do příštího školního roku a částečně tak uhradit platbu školní družiny ve školním roce 2020/2021.

V Netvořicích dne 1. 7. 2020

Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelkaVážení rodiče,

dne 16. 6. 2020 (úterý) v 16 hodin se koná schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Sejdeme se v jídelně školy.

Program schůzky:

 1. Základní informace – pomůcky, organizace, pracovní návyky, sebeobsluha, kroužky, výuka hudebních nástrojů, školní družina, školní stravování apod.
 2. Kroužek řečové výchovy pro žáky – prevence před specifickými poruchami učení – PaedDr. Milena Holcnerová
 3. Ostatní aktuální informace, diskuzeHodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

na základě Vyhlášky č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020


Výuka ve druhém pololetí probíhá zcela nestandartním způsobem, více než obvykle se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci zohlední.


Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

 • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin, konzultací nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
 • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

 • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
 • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
 • četbu související se zadanými úkoly;
 • portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);
 • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

V případě, že se žák žádným způsobem nezapojí do distanční ani prezenční výuky a vyučující nebude tím pádem mít dostatek podkladů ke klasifikaci, je možný odklad klasifikace. O náhradním termínu rozhodne ředitel školy (nejpozději do konce září následujícího školního roku).

Zameškané hodiny:

Samozřejmě platí, že do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

 

Klasifikační řád

Pravidla v klasifikačním řádu, který je součástí řádu školního, se tímto ruší.

Vysvědčení z tohoto pololetí

Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT dále stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce. Vyhláška je nyní v legislativním procesu.

Předávání vysvědčení za druhé pololetí

V tomto případě se uplatní stávající právní úprava, tzn. podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku platí, že v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení. Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínů, Vás budeme informovat na webových stránkách školy.Vážení rodiče, milí žáci,

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách dochází k dalšímu kroku – k výuce žáků 2. stupně. Díky příznivému vývoji epidemiologické situace se od 8. června 2020 umožňuje osobní přítomnost žáků všech ročníků 2. stupně základní školy.

Realizace znovuobnovení provozu 2. stupně na naší škole:

Konzultace budou realizovány k jednotlivým vyučovacím předmětům za účelem objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu čili distančního vzdělávání apod. Konzultace budou probíhat po předchozí domluvě s vyučujícím daného předmětu a budou realizovány ve dnech: ÚTERÝ, ČTVRTEK od 8:00 do 11:30 hodin. Obědy nebudou podávány.

ÚTERÝ:

Mgr. Jana Plachá                   placha@zsnetvorice.cz, mobil: 777345781, Whatsapp

Ing. Klára Hlaváčková                        hlavackova@zsnetvorice.cz, mobil: 607168758

Mgr. Marie Wollerová           wollerova@zsnetvorice.cz, Whatsapp, Messenger

Mgr. Ludmila Vodehnalová  vodehnalova@zsnetvorice.cz, mobil: 604137603

Mgr. Aneta Fuchsová            fuchsova@zsnetvorice.cz, Whatsapp, Messenger

Mgr. Eliška Kašáková             zsnetvorice@zsnetvorice.cz

Mgr. Hana Halamová                        halamova@zsnetvorice.cz

Mgr. Zdeněk Cudlín               cudlin@zsnetvorice.cz

Mgr. Petra Bednaříková        bednarikova@zsnetvorice.cz

PaedDr. Milena Holcnerová  holcnerova@zsnetvorice.cz

ČTVRTEK:

Mgr. Jana Plachá                     placha@zsnetvorice.cz, mobil: 777345781, Whatsapp

Ing. Klára Hlaváčková                        hlavackova@zsnetvorice.cz, mobil: 607168758

Mgr. Marie Wollerová           wollerova@zsnetvorice.cz, Whatsapp, Messenger

Mgr. Ludmila Vodehnalová  vodehnalova@zsnetvorice.cz, mobil: 604137603

Mgr. Aneta Fuchsová            fuchsova@zsnetvorice.cz, Whatsapp, Messenger

Mgr. Zdeněk Cudlín               cudlin@zsnetvorice.cz

Mgr. Petra Bednaříková        bednarikova@zsnetvorice.cz

PaedDr. Milena Holcnerová  holcnerova@zsnetvorice.cz

 

Přítomní žáci odevzdají před prvním vstupem do školní budovy Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s podpisem zákonného zástupce. Toto prohlášení je možné stáhnout ZDE nebo si tiskopis vyzvednout ve vestibulu školy každý pracovní den od 7:30 do 15:00 hodin.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky, ostatní hygienické prostředky budou k dispozici ve škole.

Další hygienická pravidla:

 1. Při cestě do školy a ze školy je nutné zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouškou) a předepsaného 2metrového odstupu v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 2. Bude minimalizováno velké shromažďování osob před školou.
 3. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 4. Žáky ve škole organizuje pedagogický pracovník za přísných hygienických opatření.
 5. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.
 6. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 7. Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci pohybují.
 8.  V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě.
 9. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 10. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 ( zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce a spádovou hygienickou stanici.


Dne 25. 5. 2020 započala oprava hlavního schodiště ke škole a do odvolání bude uzavřeno.

Prosíme, abyste využívali boční schodiště (z ulice Růžové a Školní).

Děkujeme za pochopení

Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelkaVážení rodiče,

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření je možná dobrovolná docházka do školy od 25. května 2020 pro žáky 1. stupně.

Výuka bude probíhat denně za přísných hygienických opatření takto:

Dopolední část: Pondělí – pátek od 8:00 – 11:35 hodin s upraveným rozvrhem

Odpolední část: Pondělí – pátek od 11:35 do 16 hodin  - zájmové vzdělávání pouze výjimečně pro žáky ŠD, a to za přísných hygienických opatření.

Současně bude probíhat pro všechny žáky distanční výuka jako doposud!

Výuka bude dobrovolná, zákonní zástupci oznámí účast svých dětí na vyučování, případně na odpoledních aktivitách třídním učitelkám do 18. 5. 2020.

Přítomní žáci odevzdají před prvním vstupem do školní budovy Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s podpisem zákonného zástupce. Toto prohlášení je možné stáhnout ZDE v PDF nebo si tiskopis vyzvednout ve vestibulu školy každý pracovní den od 7:30 do 15:00 hodin.

Žáci, kteří nebudou opakovaně dodržovat nutná hygienická pravidla, budou z přípravy vyřazeni. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky, ostatní hygienické prostředky budou k dispozici ve škole.

Obědy(teplé) budou k dispozici za přísných hygienických opatření, svačiny nebudou.

Hygienická pravidla:

 1. Při cestě do školy a ze školy je nutné zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouškou) a předepsaného 2metrového odstupu v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 2. Bude minimalizováno velké shromažďování osob před školou.
 3. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 4. Žáky před školou vyzvedne vždy pedagogický pracovník, který organizuje žáky do skupiny a vyzvedává je (7:45).
 5. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.
 6. Pedagogové odvádí žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 7. Ranní družina není poskytována.
 8. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 9. Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci pohybují.
 10. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě.
 11. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 12. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 ( zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 13. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce a spádovou hygienickou stanici.
 14. V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci různých skupin a platí zde přísná hygienická pravidla.

Skupiny žáků 1. stupně:

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

Složení skupin je neměnné do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

 

Vážení rodiče, přeji hodně sil v tomto nelehkém období a především pevné zdraví Vám a Vašim dětem. Nebojte se obracet na své třídní a na mě s jakýmkoliv dotazem.

 

Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelkaVážení rodiče,

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatřeních a na základě usnesení vlády ČR č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je možná dobrovolná docházka do školy od 11. května 2020, a to za účelem přípravy žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy.

Výuka bude probíhat dvakrát týdně za přísných hygienických opatření takto:

Úterý:                8:00 – 9:40 Matematika

                        10:00 – 11:40 Český jazyk

Čtvrtek:            8:00   - 9:40 Český jazyk

                        10:00 – 12:40 Matematika

-Podle potřeby bude možné domluvit si i individuální konzultace v rámci dalších výukových   předmětů.  Současně bude probíhat pro všechny žáky distanční výuka jako doposud.

-Výuka bude dobrovolná, žáci 9. ročníku oznámí svou případnou účast na vyučování třídní učitelce Mgr. Janě Plaché do 6. 5. 2020.

-Přítomní žáci odevzdají před prvním vstupem do školní budovy Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s podpisem zákonného zástupce. Toto prohlášení je možné stáhnout ZDE v PDF nebo si tiskopis vyzvednout ve vestibulu školy každý pracovní den od 7:30 do 15:00 hodin.

-Žáci, kteří nebudou opakovaně dodržovat nutná hygienická pravidla, budou z přípravy vyřazeni. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky, ostatní hygienické pomůcky budou k dispozici ve škole.

- Obědy nebudou k dispozici.

                                                                                   Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelka24.04.2020 Zájezd do Anglie

Vážení rodiče žáků, kteří byli přihlášeni na zájezd do Anglie.

Peníze za storno zájezdu máme již ve škole. V nejbližších dnech Vám budou poukázány na účet.

PaedDr. Milena HolcnerováPokyny k zápisu k zobrazení v dokument PDF ZDE

Tiskopisy k zápisu jsou k dispozici denně od 7:30 do 15:00 ve vestibulu školy.Vážení rodiče žáků, kteří byli přihlášeni na poznávací zájezd do Anglie v červnu 2020. Zájezd jsem po jednání s CK School Travel s.r.o. vzhledem k vyvíjející se situaci zrušila. Storno zaplatíme nejnižší možné a ještě s podporou od SRPDŠ. O podrobnostech budou žáci informováni po návratu do školy, kdy jim budou vráceny již zaplacené zálohy.

PaedDr. Milena Holcnerová23.03.2020 Rozvoz obědů

Vážení spoluobčané, zejména senioři,

městys Netvořice bude ve spolupráci se školní jídelnou zajišťovat od pondělí 30.3. rozvoz teplých jídel, cena 60,- Kč/oběd. V případě zájmu o tuto službu nás kontaktujte do středy 25.3. na tel: 721517887. Placeno bude zpětně podle odebraných obědů. Podmínkou je minimálně 15 zájemců.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Monika Šlehobrová

starostka Vážení rodiče,

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření základní školy si můžete vyzvednout v ředitelně školy denně (PO-PÁ) od 7:30 do 15:00 hodin.

Prosím předem volejte na telefonní číslo: 724 260 848, 604 137 603

Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelka
Prosím předem volejte na telefonní číslo: 724 260 848, 604 137 603


10.03.2020 Přerušení výuky

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Ministerstva  zdravotnictví  ČR a vlády ČR bude od středy 11. 3. 2020 až do odvolání přerušena výuka na základních školách, tedy i na ZŠ Netvořice.  Obědy mají žáci od středy automaticky odhlášené. Všechny aktuální  informace týkající se vývoje situace v souvislosti s uzavřením naší školy a dále výuky  (informace  ředitelky a třídních učitelů) sledujte na webových stránkách: www.zsnetvorice.cz

Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelka školy11.3.2020 - Vyučování v ZUŠ J. Suka se s platností od 11. března ruší.

4.3.2020 - Do původního oznámení přidán dokument Usnesení Bezpečnostní rady Středočeského kraje.

3.3.2020 - Původní oznámení o koronaviru bylo aktualizováno.Vážení rodiče,

V souvislosti s výskytem koronaviru v ČR  přijala ZŠ Netvořice tato konkrétní opatření:

 1. Žáci byli dne 2.3. 2020 informováni o situaci a zároveň poučeni o zpřísnění hygienických pravidel ve školní budově ( mytí rukou, používání antibakteriálních gelů). Dojíždějící žáci byli poučeni o hygieně v prostředcích hromadné dopravy.
 2. Rodičům, kteří strávili se svými dětmi dovolenou v severní Itálii nebo v jiných kritických oblastech, doporučuji neprodleně po příjezdu danou situaci konzultovat s KHS, územní pracoviště Benešov, tel. 317 784 027 (028) a zodpovědně dbát jejich doporučení.

Další informace podám na základě vyvíjející se situace v souvislosti s šířením koronaviru v ČR.

Usnesení Bezpečnostní rady Středočeského kraje v PDF

Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelkaV úterý 3.3.2020 proběhl  v sedmé třídě preventivně –vzdělávací projekt „Záchranná síť“. Probírali jsme hlavně, jak si poradit v  krizové situaci. Snažili jsme si ujasnit, na koho se v tíživé situaci obrátit. Cílem projektu bylo také vylepšení schopnosti komunikace se spolužáky, posílení sebevědomí a lepší začlenění do kolektivu.

Zdeněk Cudlín, metodik prevence2.03.2020 Dětský karneval

V sobotu 29. 2. 2020 se konal v místní sokolovně tradiční dětský karneval. Děti si odpoledne skutečně užily. Spousta her, soutěží a odměn, vyhlášení nejkrásnějších masek v jednotlivých věkových kategoriích, dále bohatá tombola a samozřejmě dobrá nálada.

Velké poděkování patří všem, kdo se na akci podíleli – ochotní rodiče ze SRPDŠ, učitelé a kuchařky ze ZŠ, učitelky MŠ a žáci školy, sponzoři z řad rodičů a přátel školy.

Tak opět za rok…V úterý 25.2.2020 se na naší škole uskutečnila dějepisná beseda pro osmou a devátou třídu na téma Klíčové roky našich dějin. Pořad vedl pan Václav Krištof, který nás seznámil s mnoha zajímavými událostmi našich novodobých dějin od roku 1945 až do současnosti.

Přiblížil nám také osobnosti Edvarda Beneše, Klementa Gottwalda, Alexandra Dubčeka, Gustava Husáka a Václava Havla. Pořad byl provázen promítáním dobových fotografií a mnohými audio a video ukázkami.     Žáci čtvrté třídy si 21. února 2020 ověřili, že dosud získané vědomosti i dovednosti mají velkou cenu a dají se používat různým způsobem. Besedárium je vzdělávací program pro školy, který byl hrazen z projektu MAP II – POSÁZAVÍ o.p.s.

     Program „Houstone, máme problém“ vzal děti na dobrodružnou a především matematickou vesmírnou misi. Čtvrťáci se stali astronauty na dobrodružné a pro lidstvo zásadně důležité výpravě do vesmíru. V doprovodu odborně vycvičených pilotů absolvovali objevitelskou cestu, jejímž cílem bylo nalézt planetu, kam se lidstvo mohlo přestěhovat.

     Program využíval vlastních speciálně vyrobených pomůcek, které dětem evokovaly prostředí vesmírné lodi a dokreslily atmosféru dobrodružné cesty. Děti se musely vypořádat   s praktickými záležitostmi, jako je rozbor atmosféry planet, příprava letu a jeho správné načasování, řešení krizové situace během letu ( porucha dat, pláště lodi a jiné) a bylo docela možné, že se setkají i s mimozemšťany. Všechny tyto úkoly byly cílené na využití aritmetiky (sčítání, odčítání, násobení), geometrie (práce s tvary, poznávání rovinné geometrie i 3d objektů, tvorba a přeměna tvarů, práce s obsahem i obvodem). Součástí aktivit byly i slovní úlohy, strategické plánování, využití kombinatoriky a pravděpodobnostních jevů. Byly využity také prvky dramatické výchovy, imaginace, sociální výchovy i mezipředmětové vztahy. Nechyběly prvky environmentální výchovy, poznatků o vesmíru a Sluneční soustavě.

     Žáci pracovali převážně ve třech skupinách, ve kterých velice dobře spolupracovali a pomáhali si. Jednotlivé činnosti je zaujaly a vtáhly do děje vesmírné mise. Tyto činnosti přesně vystihly schopnosti, znalosti a dovednosti čtvrťáků. Všem čtvrťákům bych přála, aby si tento program vyzkoušeli. Pan lektor vedl jednotlivé aktivity s velkým nadšením, které se promítlo i do výsledků práce jednotlivých skupin. Domnívám se, že se dětem BESEDÁRIUM velice líbilo.

Mgr. Jana Bernardová (tř. uč.)V měsíci únoru proběhla školní kola Olympiády v anglickém jazyce. Žáci uplatnili své znalosti a konverzační dovednosti, mluvili na zadané téma a reagovali na otázky kladené porotcem.

V 7. ročníku zvítězil Richard Havelka, v 8. ročníku byla vítězkou Nguyen Thi Dai Trang a v 9. ročníku Valentina Roušarová. Všem zúčastněným gratulujeme k tomu, že  ukázali své schopnosti v mluveném projevu.

Žákyně Nguyen Thi Dai Trang postoupila do okresního kola, které se konalo 19. 2. v Benešově a v silné konkurenci obsadila 15. – 16. místo. Též gratulujeme a přejeme hodně další chuti do studia angličtiny.Dne 24. 1. 2020 navštívili žáci 1. třídy hasičskou zbrojnici v Netvořicích. Cílem bylo seznámit děti s prací profesionálního hasiče. Projekt byl zaměřen nejen na práci hasiče – záchranáře, ale i na zásady požární bezpečnosti a poskytovaní první pomoci. Dětem se věnovali pan Jakub Český a pan Ondra Sedlák - profesionální hasiči z Jílového u Prahy. Děti se seznámily s hasičskou výzbrojí a výstrojí, samy si vyzkoušely použití zásahové helmy a kabátu. Děti získaly a objevily mnoho užitečných informací, které mohou využít v praktickém životě. Dozvěděly se, co všechno obnáší práce hasičů, jak správně nahlásit požár, jak se správně chovat při dopravní nehodě. Dále zjistily, jaká jsou důležitá telefonní čísla a jak si je zapamatovat. Děti si také prohlédly vybavení hasičské zbrojnice včetně techniky. Projektový den se velmi líbil. Velké poděkování patří hlavně organizátorům celé akce panu Jakubovi Českému a panu Ondrovi Sedlákovi. Bez jejich aktivní přípravy a účasti by tato výborná vzdělávací akce nemohla proběhnout.

Žáci 1. třídy s třídní učitelkou28.01.2020 Projekt Fitness

Ve středu 18. 12. 2019 proběhl v 7. třídě projektový den „Fitness v životě staršího školáka“ pod vedením instruktorky fitness Lucie Zámostné a třídní učitelky Anety Fuchsové. Cílem projektu bylo seznámení žáků se sportovním a životním stylem fitness s důrazem na upevnění správných zásad zdravého cvičení a význam pravidelného cvičení a správného životního stylu na zdraví jedince. V první části se děti ve skupinkách seznamovaly s důležitými tématy, vyhledávaly informace a poté je prezentovaly svým spolužákům. V dalším bloku jsme se přesunuli do tělocvičny a tam se věnovali praktické části, a to ukázce fitness tréninku. Děti měly možnost si vyzkoušet cviky s různými pomůckami (TRX popruhy, posilovací gumy, gymball míče, činky a jiné) a cvičení při hudbě, nechyběl ani závěrečný strečink. V závěrečné části proběhla reflexe, žáci si sami zhodnotili přínos nově nabytých informací pro další život a společně se shodli na tom, že se jim den moc líbil a po cvičení se cítí mnohem lépe než před tím.V pondělí 16. prosince jsme si v 7. ročníku naplánovali výlet do Tábora, abychom načerpali vánoční atmosféru. V 7:45 jsme se sešli na autobusové zastávce a vyrazili autobusem do Benešova na vlak. Některé děti jely vlakem poprvé v životě a do vlaku se moc těšily. Zážitek umocnilo i zjištění, že v rychlíku jsou uzavřená kupé pro 8 osob. Do Tábora jsme dorazili krátce po desáté hodině a procházkou z nádraží jsme došli až na náměstí. Od 11 hodin jsme měli rezervovanou prohlídku a tvořivé dílny v Muzeum čokolády a marcipánu. Děti si vyrobily krásné dárečky z marcipánu pro své blízké, dozvěděly se zajímavosti z historie a výroby čokolády a poté měly možnost koupit si něco dobrého a ochutnat poctivou horkou čokoládu. Na zpáteční cestu se všichni moc těšili, cestování vlakem bylo pro všechny velice atraktivní. Na nádraží byl sice trochu zmatek ohledně odjezdu vlaku, náš rychlík měl 20 minut zpoždění, a tak jsme přebíhali mezi nástupišti a snažili se vymyslet nejlepší variantu cesty, abychom stihli navazující autobus z Benešova do Netvořic. Výlet se nám všem líbil a slíbili jsme si, že jízdu vlakem ještě někdy zopakujeme.V termínu 5. 1. – 11. 1. 2020 se konal tradiční lyžařský výcvik žáků sedmého ročníku a také nás posílili někteří osmáci. Opět jsme týden trávili v příjemném prostředí penzionu U Hrocha v Horním Maxově. Přály nám kupodivu i sněhové podmínky, čerstvě napadlo 15 cm sněhu, takže jsme mohli využít i běžecké lyže a uspořádat závod. Bohužel celý výcvik nám letos narušila vysoká nemocnost účastníků výcviku.  Pevně věřím, že alespoň ti zdraví si celý pobyt na horách náležitě užili.

Velké poděkování patří sponzorům (SRPDŠ, Galmet Netvořice) a všem, kteří o naše lyžaře celý týden pečovali – paní Blance Merunkové, panu  Petru Vodehnalovi, paní Elišce Kašákové a v neposlední řadě Ludmile Vodehnalové.

Tak za rok opět U Hrocha…

Fotogalerie ZDEMikuláš, andělé a čerti navštívili i naši školu a je třeba konstatovat, že jim to moooc slušelo! Nechyběla nadílka a trochu toho napětí a očekávání těch nejmenších …

Poděkování patří deváťákům, kteří pro své mladší kamarády celou akci připravili.

Galerie ZDEV pátek 29. listopadu se rozzářil vánoční strom ve škole,  což je předzvěst  právě počínajícího adventního období. Po hudebním programu  následoval prodej výrobků našich žáků.  A bylo skutečně z čeho vybírat! Nechybělo občerstvení a příjemné posezení s přáteli.

Velké poděkování patří všem, kdo nějakým způsobem přispěl  ke zdaru celé akce.

Takže díky a krásný ADVENT !V pátek dne 15. listopadu bylo v prvním ročníku živo. Přišly některé maminky a společně s paní učitelkou třídní a všemi prvňáčky tvořili nejrůznější dárky s vánoční tématikou. Všechny přítomné práce neskutečně bavila, pracovali s chutí a výsledek tomu plně odpovídal. Více neprozradíme, nechte se překvapit, neboť vše bude možné zakoupit na tradiční předvánoční výstavě ve škole v pátek dne 29. listopadu.

 

 20.11.2019 Fiktivní firmy

Dne 12. listopadu nás (deváťáky) přišli navštívit studenti Obchodní akademie Neveklov. No a právě tito studenti chodili devět let do naší netvořické školy. Přišli prezentovat  svou střední školu, řekli nám spoustu zajímavostí o svém působišti a každý chvíli vypravoval o svém studijním oboru. Potom nám oznámili, že si ve skupinách vyzkoušíme vytvořit fiktivní firmu, kterou budeme sami prezentovat. Rozdělili jsme se do čtyř skupin. Sešly se skutečně pěkné nápady, které jsme hned realizovali na papír a poté jsme je před ostatními prezentovali. Témata nechali na nás a my jsme se jich ujali, vymysleli jsme čtyři různé a to Kavárna, Květinářství, Řeznictví a Bar. Měli jsme na to hodinu a půl, která nakonec všem stačila. Hodnotila se vlastní prezentace, nápad a vzhled plakátu. Tyto dvě hodiny byly pro nás velmi poučné a zábavné. Někomu tato akce usnadnila výběr střední školy.

                                                                                  Petra Kadeřábková, Michaela Drsková

 Umělecká agentura Pernštejni z Pardubic nám v letošním školním roce představila svůj program s historickou tématikou, tentokrát jsme se vrátili do období renesance. Žáci byli aktivně zapojeni do celého programu a  výlet do historie byl pro všechny velice poučný a atraktivní.V úterý 22.10.2019 proběhl  v deváté třídě preventivně –vzdělávací projekt na téma „Manipulace a alkohol“. Deváťáci dokázali sami formulovat všechna nebezpečí, která souvisí s požíváním alkoholu a následnou závislostí na něm. Společně jsme pak probrali i trestně –právní rovinu požívání alkoholu osobami mladšími 18 let, ale i nabídnutí alkoholu dětem a mladistvým.

V další části projektu jsme zhlédli vzdělávací film od Davida Vignera „Na hraně“. Film pojednává o vlivu manipulace vrstevníky na chování a jednání jednotlivců, kteří se nechají svými spolužáky ovlivnit.

Následně jsme se rozdělili do skupin pro zpracování otázek na téma „Co je to manipulace“ a „Jak rozeznat manipulátora“. Poté zástupce z každé skupiny prezentoval před ostatními výstup jejich práce. Pevně věřím, že zařazení tohoto tématu pomůže nejen ve zdárném dokončení posledního ročníku školy, ale hlavně při nástupu na střední školu a začleňování se do nového kolektivu.

Mgr. Zdeněk Cudlín, metodik prevenceV rámci rozvoje sportu dětí připravil dne 9.10. 2019 Odbor školství, kultury a sportu města Benešov ve spolupráci s Pulse fitness pro žáky  1.stupně  sportovní akci s názvem:  „Učíme se hýbat, učíme se padat“. Žáci si vyzkoušeli za spolupráce zkušených trenérů mnoho pohybových aktivit. Děkujeme Městu Benešov za možnost zúčastnit se tohoto zajímavého projektu.V sobotu 14. 9. 2019 proběhla v areálu školy již opakovaně úspěšná akce pro děti, kterou připravily obětavé maminky z SRPDŠ. Na děti zde čekalo 10 stanovišť s různými úkoly, za jejich splnění dostaly drobnou sladkou odměnu. Navíc se mohly zúčastnit i dalších soutěží, například v pití limonády o závod, zaskákat si v nafukovacím hradu, stříkat z vodní pistole a pochutnat si na nabízených dobrotách. Vyvrcholením bylo slosování tomboly o krásné ceny. Dobrá nálada všech návštěvníků byla ještě podpořena hezkým počasím, které opravdu ideálně vyšlo.

Fotogalerie ZDENový školní rok je tu a s ním také noví žáci – naši prvňáčci, na které jsme se moc těšili. Škoda toho nepříznivého počasí, které nám zabránilo v tradičním slavnostním zahájení před budovou školy. Nicméně i v jídelně jsme nové kamarády důstojně přivítali.

Všem 24 prvňáčkům a ostatním žákům, kteří k nám od září nastoupili, přejeme hodně úspěchů, nových kamarádů a pevně věříme, že se jim v naší škole bude líbit.

Fotogalerie ZDE4.07.2019 Muzeum smaltu

Závěrem školního roku navštívili žáci devátého ročníku muzeum smaltu v Netvořicích. Muzeum je úžasné  s jedinečnou atmosférou.

„Moc děkujeme tímto paní Šmídové, že nás ochotně přijala a její nenásilný výklad byl pro nás velice zajímavý a inspirativní.“

Žáci 9. ročníkuŽáci 9. ročníku - 18. června 2019

 

Přečtěte si pocity některých „deváťáků“ ve finále školní docházky v naší škole. Sama musím přiznat, že se mi bude stýskat. Byla to fajn třída. Tak hodně toho ŠTĚSTÍČKA…

Mgr. Ludmila Vodehnalová

             Když se kteréhokoliv žáka zeptáte, co mu vzala škola, první, co ho napadne je spoustu hodin drahocenného času, který by zajisté využil zcela jinak, např. s kamarády. Když se na to ale podívám z jiného úhlu pohledu, tak nám toho škola jednoznačně více dala než vzala. Osvětlila nám zapeklité klikyháky , kterým se říká písmena. Ty jsme se naučili i přečíst a aby toho nebylo málo, zapletlo se nám do toho i sčítání, odčítání a násobilka. Devět let jsme zde odtrpěli s myšlenkou, že ve světě dospěláků je to lepší. Teď však, když tu sedím a toto všechno sepisuji, mi dochází, že to tu nebylo zase tak špatné. Už jenom učitelský sbor, který se za každou cenu snaží udělat toto místo ještě lepším. Vím to, i když my žáci to nedostatečně oceňujeme.  Díky babičce jsem to pochopila - neustálé úpravy školních pozemků a celého areálu školy jsou neskutečně náročné.  I my jsme se mohli zapojit. Například když byla uspořádána brigáda na pomoc s výsadbou labyrintu.  Ani my žáci jsme ale nechtěli zůstat pozadu, a tak ti z nás, kteří oplývají nadáním pro hudbu a recitaci jsme připravovali každoročně program pro členy Spolku rodáků z Netvořic.  Když o tom tak přemýšlím, bude se mi po tom všem stýskat – po hlučných přestávkách, po učitelích, a hlavně po mých spolužácích, kteří se za těch devět let stali mou druhou rodinou.

Chtěla bych poděkovat všem, co jsem tu potkala, protože právě oni ze mě udělali to, co jsem teď. Děkuji.

                                                                                              Eliška Kašáková

 

             Naše škola se nachází nedaleko Benešova. Každý si zde má možnost vybrat v rámci volnočasových aktivit to, co ho baví, ať už je to sport nebo příroda. 1. září 2010 jsme nastoupili do první třídy, kde jsme našli hodně kamarádů a kamarádek. Paní učitelky se nám pěkně střídaly a v páté třídě jsme se museli rozloučit s některými kamarády a na jejich místo přišli zase jiní. Také jsme tento rok dostali nového a hlavně hodného pana učitele Zdeňka Cudlína, za kterého jsme moc rádi a děkujeme mu, že to s námi vydržel až do samého konce. Pan učitel nás naučil spoustu nových věcí z matematiky, dějepisu nebo také, jak se máme chovat ve společnosti, na výletě apod. Byl pro nás po celou dobu jako druhý otec. Ty čtyři roky utekly jako voda v řece a my si půjdeme každý svou cestou, kterou jsme si v ybrali.  Přesto, že nám škola vzala hodně našeho volného času, tak nám naopak dala základy do života a mnoho přátel. Ztratili jsme stud mluvit před lidmi, zvýšilo se nám sebevědomí. Na školu budu rád vzpomínat i na ty blbosti, které jsme s klukama vymýšleli, aby nás nikdo neviděl …

                                                                                              Vojta Kubásek

             Pamatuji si to, jako by to bylo včera, když jsem nastupovala do první třídy. Úplně první den jsem se bála, ale zároveň jsem se těšila na paní učitelku a na to, co všechno budeme dělat. Na naší škole se mi vždy líbilo, že starší ročníky připravovaly akce pro ty mladší – např. dětský den, zápis prvňáčků, někteří chodili i na dětský karneval. Máme zde hrozně moc kroužků, na které se můžeme hlásit – například tanečky, gymnastiku, keramiku a spoustu dalších.  Každoročně tu bývá i akademie pro širokou veřejnost. Jezdíme s učiteli na různé výlety, chodíme kreslit ven apod.

Naše škola je výjimečná, nevím čím, ale je!  Těším se na školu novou, ale zároveň se mi odtud nechce. Školní prostředí v Netvořicích mi dalo moc přátel – lidi, na kterých mi hrozně záleží.

                                                                                 Natálie Jirsáková

 

             Do netvořické školy chodím druhým rokem, tedy od sedmé třídy. Neměla jsem dostatek času poznat zde všechny lidi už od první třídy, ale i tak mě do kolektivu velmi dobře přijali. Na této škole jsem velmi dobře poznala pár lidí, se kterými jsem ve třídě a trávím s nimi pomalu každý den. Jsem moc ráda, že mi dali šanci je poznat. I když to byly pouhé dva roky, mám přesto s těmito kamarády krásné zážitky, na které jen tak nezapomenu.

             V naší škole jsme se toho hodně naučili. Od vzdělání až po pochopení rolí v kolektivu. Naučili jsme se různá pravidla, která musíme dodržovat, i když na to mnoho jedinců v deváté třídě už kašle. Ale i když ta pravidla nedodržujeme a hodně dětí si myslí, že nám to jen tak prochází, tak to je velký omyl. Žákovská plná poznámek a doma jedna facka za druhou! Naštěstí to není můj případ. Raději  vždy zklidníme naše nastartované hormony, protože nám to za to nestojí. V naší třídě spolu vycházíme velmi dobře a dost často se shodneme, ale není to vždycky tak lehké, zkrátka žádná procházka růžovým sadem. Chvíli nám trvalo naučit se spolu vycházet, ale zvládlo se to.  Jsem ráda, že každý s každým vychází.  Za mě si myslím, že mi toho naše škola dala strašně moc. Dala mi vzdělání, kamarády, zážitky, zkušenosti… Ale nejen to! Zažila jsem tu i hádky kvůli blbostem, následná usmíření, první lásky, první zklamání. Někdo si může myslet, že je to málo, ale pro mě to znamená hrozně moc. Úplně neuvěřitelné množství věcí, co mi dala naše malá netvořická škola. Myslím, že na ni budu vždy s láskou vzpomínat.

                                                                                              Tereza Hertlová

 

             Co mi dala škola? Především kamarády, se kterými jsem se tu seznámila při nástupu na druhý stupeň. Jelikož jsem se do této oblasti zároveň přistěhovala, bylo to pro mě v ten moment strašně rychlé. Všechno bylo najednou tak nové a neznámé. Moji kamarádi z 1. stupně bývalé školy ode mě byli na kilometry daleko. I přesto jsem se těšila, co nového mě čeká. První den školy v Netvořicích si pamatuji, -  shromáždili jsme se před školou, proběhl proslov paní ředitelky, přivítali jsme prvňáčky a potom jsme byli rozděleni podle ročníků a třídní si nás odvedli do tříd, kde jsme se seznámili všichni navzájem. Ze začátku jsem si se svými spolužáky moc nerozuměla, ale po čase to bylo čím dál lepší. Nakonec jsem poznala každého z nás. Někdy se samozřejmě objevily chvíle, kdy se někdo s někým nebavil. Na druhou stranu jsem si jistá, že se na své spolužáky mohu vždy spolehnout. Také jsem moc ráda, že jsem měla možnost navštívit Anglii, její památky a zajímavosti a k tomu přebývat u místních rodin, což celý pobyt ještě zpestřilo. Jsem ráda, že se nám snaží učitelé vyhovět a pomoci, občas si myslím, že si to ani pořádně neuvědomujeme. Jediná věc, která mě v tuto chvíli napadá a co mi trochu scházelo, jsou „vícedenní výlety“.

Na závěr chci konstatovat, že jsem moc ráda, že jsem mohla chodit do netvořické školy a vídat se tu s kamarády, spolužáky a učiteli, na které nezapomenu a se kterými se budu vídat určitě i v budoucnu.

                                                                                 Pavla Vopršalová

 

             Škola mi začala cosi dávat již v září 2010, kdy mi nadělila spoustu nových a milých přátel. Tento způsob nadílky pokračoval i na druhém stupni, kdy k nám do třídy přišli noví kamarádi. Netvořická škola mi dala také mnoho zkušeností ve sportu a ve vědomostních soutěžích. Ve sportu to byla například házená, fotbal, florbal či futsal. Často jsme dokázali získat přední příčky. U vědomostních soutěží to byly například chemické, zeměpisné nebo matematické olympiády. Nikdy nezapomenu na výlety, které jsem zde zažil s přáteli, se kterými se budu muset již brzy loučit. Byly to výlety, exkurze, kulturní akce apod. Úplně nejlepší byl určitě zájezd do Anglie, kde jsme se s kamarády ještě více sblížili a společně jsme prožili nezapomenutelné chvíle. Díky této škole budu pokračovat v dalším studiu na gymnáziu, kam jsem chtěl jít již od 5. ročníku.

             Zažil jsem tu mnoho chvil, kdy jsme se hodně nasmáli, a  i když se to učitelům někdy nelíbilo, nedělali nám problémy. Kdybych byl typický puberťák, tak napíšu něco v tom smyslu, že mi škola vzala dětství, ale již nyní si uvědomuji, že mi ho naopak zpříjemnila.

                                                                                 Lukáš Šlehobr18.06.2019 Výlet na Špilberk

Ve úterý 11.6.2019 vyrazila osmá a devátá třída na společný výlet do Brna. Po příjezdu jsme si nejdříve prohlédli hrad Špilberk. Součástí prohlídky byl i výukový program, který nás seznámil s historií hradu. Pak jsme se vydali směrem do Moravského krasu, po cestě jsme si stihli prohlédnout zámek Křtiny. V Moravském krasu jsme navštívili velmi zajímavou jeskyni Výpustek, která se ve 20.století využívala také jako vojenský objekt. Pak jsme se již vydali na zpáteční cestu. Do Netvořic jsme se vrátili až v půl osmé večer, ale plní dojmů a zážitků z výletu.

Galerie ZDEDne 10. 6. jsme se vydali do knihovny, kde jsme se zúčastnili „pasování na čtenáře“. Paní knihovnice nás přivítala v dobovém oblečení. Žáci museli plnit úkoly: opravit popletený název pohádky a přečíst báseň. Po splnění úkolů složili čtenářský slib a byli pasováni na čtenáře.

Návštěva knihovny se dětem líbila. Někteří žáci již knihovnu navštívili s rodiči, pro některé to byla návštěva první a doufejme, že ne poslední.

Po návratu do školy na nás čekalo sladké překvapení „pohádkový dort“ ve tvaru našeho slabikáře. Děkujeme všem maminkám, které nám toto překvapení připravily a paní knihovnici za uvedení do království čtenářů.

Žáci 1. třídy a jejich třídní učitelka

Galerie ZDELetos, už po čtvrté v řadě, se konal v rámci dětského dne orientační běh. Závod je každoročně určen pro žáky 6. – 8. ročníků a je dětmi netrpělivě očekáván. Zvolila jsem opět jinou trasu, dlouhou necelé 2 km, která vedla lesními cestami v okolí rozcestí V Háji. Celkem vyběhlo 19 týmů a na kontrolních stanovištích plnily děti zadané úlohy. Za každou chybně zodpovězenou úlohu se jim přičítaly trestné minuty. Jako každoročně nám v lese některé týmy zabloudily. I přes starostlivé nabídky spolužáků na jejich záchranu, jsme vyčkali jejich návratu, a nakonec se oba dva ztracené týmy vrátily na trasu a sami našli správnou cestu k cíli. Určitě na svoje bloudění budou s úsměvem na rtech v budoucnu vzpomínat.

Po doběhnutí probíhala ještě doprovodná soutěž, kde mohli děti závodit za jednotlivce a vyhrát další zajímavé ceny. Pro zúčastněné žáky připravily paní učitelky občerstvení. Domácí koláče přišly dětem po fyzické aktivitě vhod, stejně jako melouny, po kterých se skoro zaprášilo. Tímto děkuji všem, kdo se na spolupráci podílel.

S nejlepšími časy v týmové soutěži doběhly týmy:

 1. ETE s časem 27 minut (Nejedlo Tadeáš, Koudelová Ester, Šebková Eli)

 2. Bratři ve zbrani 01 s časem 30 minut (Loužecký Vítek, Doležal Aleš)

 3. Evžen je( e)l s časem 32 minut (Kaňát Dominik, Hanák Ondřej, Šméral Adam)

Výsledky individuální soutěže - Paměťové pexeso

 1. Zvěřina Jakub s časem 9 minut

 2. Koudelová Ester s časem 10 minut

 3. Šebková Eli a Kerlický Lukáš s časem11 minut

Fotogalerie ZDEDne 29. 5. 2019 se žáci 6. a 9. ročníku vypravili na turistický výlet Povltavskou stezkou. Sraz byl v časných ranních hodinách, ale ani to děti neodradilo a účast jsme měli téměř stoprocentní. Autobusem jsme dojeli na zastávku Nová Rabyně, a pěšky vyrazili podél Vltavy do Třebenic a dále po turistické stezce směrem do Štěchovic. Počasí nám přálo, a i když jsme sebou nesli pláštěnky, tak jsme je nemuseli použít. Bylo po dešti a díky tomu jsme měli možnost pozorovat zástupce našich obojživelníků, mloka skvrnitého. Některé děti viděly toto překrásné zvíře poprvé, a měli z toho velký zážitek. Trasa našeho výletu měřila téměř 12 km a na závěr si dal každý zaslouženě něco na zub v cukrárně nebo pizzerii ve Štěchovicích. Domů jsme se vrátili spokojeně unavení a se spoustou zážitků.

Fotogalerie ZDE Dne 22. 5. 2019 proběhl v osmé třídě projektový den „Bubnování a klíčové dovednosti pro spokojený život“ pod vedením Lucie Ernestové a Davida Chába. V průběhu šesti vyučovacích hodin žáci absolvovali zážitkové hraní na bubny, přednášku a diskusi na téma – zdraví, zdravá strava, pohyb v našem životě, práce s dechem proti stresu a trémě a typy na zvládání prokrastinace. Na závěr si osmáci vyzkoušeli i meditaci a projekt ukončili společným přípitkem.

 Z názorů žáků:

„Bylo to skvělé, úplně něco jiného, než jsme ve škole dosud měli. Bylo to víc pohodovější a klidnější. Hodně mě zajímaly typy na dýchání a hraní na bubny…“

„Moc jsme si to užili, nejvíce se mi líbilo dýchání. Bylo to fakt užitečné, využiji toho v běžném životě a hlavně při sportu.“

„Bylo to fajn. Dozvěděli jsme se mnoho nových věcí. Nejvíce mě zaujaly typy na správné dýchání – můžeme se tak zklidnit, ale i připravit na výkon.“Dětský den probíhal ve znamení krásného počasí a samozřejmě celé řady akcí. Hned po ránu se nám představili netvořičtí mladí hasiči. Měli připraveny zajímavé soutěže a předvedli i ukázku zásahu při požáru. Následovaly hry pro 1. stupeň, které si pro mladší děti připravili deváťáci. Ti starší (6.-8. ročník) absolvovali orientační běh v Háji.

Všem, kteří se podíleli na organizaci, patří velký dík.

Fotogalerie ZDEVe dnech 29. 5. – 31. 5. 2019 si užily pobyt v Loutí naše dvě třídy – první a čtvrtá se svými třídními učitelkami. Celý pobyt provázely soutěže, hry, sportovní aktivity a také táboráky s kytarou a zpěvem. Ostatně vše najdete v galerii fotografií.

Velké poděkování patří oběma paní učitelkám – Aleně Otradovcové a Olze Markové za plné nasazení, přípravu celém akce a ochotu uspořádat vícedenní akci pro žáky naší školy. Díky i všem ostatním, kteří napomohli hladkému a úspěšnému průběhu tohoto projektu.

Fotogalerie ZDE

Mgr. Ludmila Vodehnalová4.06.2019 Šerpování

Ve čtvrtek 23.5.2019 proběhlo šerpování žáků deváté třídy. Počasí nám přálo, tak se vše odehrálo před budovou naší školy. Po slavnostním nástupu zahrála Eliška K. na harmoniku a pak si všichni společně zazpívali dvě písně za doprovodu kytary, na kterou hrál Matěj K.

Po projevu paní ředitelky došlo k vlastnímu šerpování a předání pamětního listu, zároveň jsme se o každém z nich něco dozvěděli –kde bude pokračovat ve studiu, jaké jsou jeho koníčky, co hezkého o něm spolužáci napsali. Následoval projev paní starostky a třídního učitele. 

Pak nás zástupci třídy Adéla K. a David Š. seznámili s tím, co jim za těch devět let utkvělo nejvíce v paměti a jak sami cítí poslední rok školy. Pro každého učitele měli malý dárek – jeho předání vždy doprovodili nějakou vtipnou vzpomínkou.

Na úplný závěr nám žáci připravili bohaté pohoštění, které pod vedením paní Stibůrkové přichystali ve  školní kuchyňce. Děkujeme a přejeme všem úspěšné pokračování ve studiu na střední škole.

Fotogalerie ZDEVe středu 29. května 2019 jsme se vydali na výlet do Tábora. Sraz jsme měli už v 6:55 na zastávce. Z Netvořic jsme jeli autobusem do Benešova. Tam docela dost pršelo, proto jsme hned vyrazili na vlakové nádraží a čekali na rychlík do Tábora. Čekání proběhlo rychle, neboť byli všichni nedočkaví. Ve vlaku jsme obsadili tři kupé. Cesta trvala necelou hodinu. 

Poté jsme vyrazili rovnou do Muzea čokolády a marcipánu, které se nachází kousek od náměstí. V muzeu jsme si vyzkoušeli zhotovit výrobek z marcipánu a čokoládové lízátko. Když jsme to měli hotové, šli jsme si prohlédnout výstavu předmětů z čokolády a marcipánu. Viděli jsme spousty krásných věcí, například postavu Mr.Beana či Jaromíra Jágra, obří auto a různé pohádkové postavy. Výroba některých předmětů trvala i více jak 280 hodin. Poté, co jsme si všichni prohlédli výstavu, proběhl přesun do čokoládového baru, kde jsme si koupili čokoládové zákusky a tekutou čokoládu. 

Jelikož byl už čas oběda, vyrazili jsme do místní jídelny na oběd. Poté jsme se přesunuli do obchodního centra, kde jsme měli i rozchod. Po něm jsme šli zpět na nádraží a  nasedli do osobáku. Ve vlaku jsme si užili legraci a hráli spousty her až do Benešova. Abychom toho sladkého neměli málo, zašli jsme ještě do cukrárny na dortík či zmrzlinu. Zpět do Netvořic jsme jeli autobusem. Výlet byl super. 

Žáci 7. třídy

Fotogalerie ZDEVe středu 23.5. měla třetí a pátá třída školní výlet. Žáci vyrazili do historické vesnice Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem. Každý si podle výběru mohl vyrobit svíčku, loutku, ruční papír, umotat provaz čí vyrobit mýdlo nebo misku z keramické hlíny. Největší zájem byl o střelbu z luku a rýžování zlata. I přes nepřízeň počasí si děti výlet užily a všem se líbilo. 

5.třídaV pondělí 20. května se naši žáci zaposlouchali do skladeb, které si pro ně připravila cimbálová muzika Réva. Tato cimbálovka, složená ze čtyř muzikantů – cimbalisty, houslisty, basisty a klarinetisty, seznámila žáky s lidovými písničkami a také vážnou hudbou. Zároveň ale dokázala žákům, že v tomto složení lze zahrát i populární hudbu. Hudební pořad byl proložen soutěžemi o drobné dárky. Nakonec si žáci zatancovali při moderní písničce.


20.05.2019 Spaní ve škole

V pátek 10. 5. v  17 hod. jsme se sešli opět ve škole, tentokrát jsme se neučili, ale připravovali jsme se na dlouho očekáváné „těšeníčko“ - spaní ve škole. Ve čtvrtek jsme se my holky sešly u paní učitelky doma a připravovaly jsme malé pohoštění na zítřejší den. Pekly jsme řezy, slepovaly piškoty, obalovaly je v čokoládě a kokosu. Užily jsme si to moc. A asi nejvíc paní učitelka, která po nás musela veškerý nepořádek uklidit.

V pátek jsme se všichni sešli společně s prvňáčky. Nejprve jsme si připravili pelíšky a hurá na plnění úkolů. Před školou jsme ozdobili strom „Pohádkovník“. A víte jak? No přeci pohádkami, které máme nejraději. V tělocvičně jsme plnili úkoly z „Cesty za Zlatovláskou“, jako např. navlékání perel - brček, zdobení zlaté rybky popcornem, puzzle „Zlatovláska a omalovánka“. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli jít i ven na hřiště, kde jsme si užili plno legrace s nafukovacími balónky. K večeři jsme si opékali buřty a jiné dobroty. Bříška jsme měli plná a bylo nám dobře. V tělocvičně nás čekalo od paní učitelek další překvapení. Zahráli jsme si na „Popelku“. Na hromadě byly boty nás všech dívek - princezen a kluci museli najít svou princeznu podle bot - střevíčků. A pak hurá do další akce. Obě dvě třídy jsme hledaly v areálu školy poklad, který jsme našly, spravedlivě rozdělily a pochutnávaly si na sladkostech. A už rychle na hokejový zápas Česko-Švédsko. Kluci fandili neuvěřitelně. Škola se otřásala v základech, když řvali gól. Vyhráli jsme 5:2 a to bylo moc fajn. Všichni jsme byli plni zážitků, že jsme nemohli usnout. Musíme pochválit prvňáčky, že vše zvládali statečně a společně jsme si to užili. Moc jsme toho nenaspali a brzo ráno jsme už byli zase čilí a vymýšleli blbosti. Poté jsme uklidili, nasnídali jsme se a odcházeli s rodiči domů. Někteří ani odejít nechtěli. Spaní ve škole se nám všem líbilo a už se těšíme na další společnou akci – třídenní výlet do Loutí.

Žáci 4. a 1. ročníku

Na závěr slova paní učitelek. Děkujeme všem maminkám, které přispěly nějakou dobrotou a obzvláště paní Stáně Švecové, která připravila pro obě třídy chutnou snídani - obložené rohlíky se šunkou a zeleninou.

Paní učitelky Marková a Otradovcová

Fotogalerie ZDEHrazeno z projektu MAP II – Posázaví, o.p.s.

 V novém programu o finanční gramotnosti se žáci skutečně nenudili. Příklady ze života jim rektorka okořenila jejich oblíbenými tématy a principem deskových her. V tomto programu se naši žáci seznámili z finančními rozpočty rodin Zombíkových, Hobitových, Vamýprových, Superhrdinových, Emzákových a Mumiových. Na příkladu těchto „typických“ českých rodin se žáci seznámili se základními pojmy finanční gramotnosti a formou hry se pokusili sestavit finanční rozpočet své rodiny. 

Zájem žáků vzbudila nejen hravá náplň programu, ale také kouzelné ilustrace rodin od zkušené výtvarnice Jany Komárkové (výtvarnice ságy o Zaklínači, v zahraničí známá jako Jana Moskito) a hrací peníze, které navrhl uznávaný výtvarník Martin Zhouf (malíř fantasy a sci-fi, autor mnoha knižních obálek, mimojiné Ikarie XB-1, výtvarník skupiny Kabát). 

Každá rodina má své rodinné příslušníky, kteří mají své potřeby a sny. Každý z účastníků programu si proto vybral svou vlastní postavu, jejíž zájmy se pokusil prosadit, aby jeho postava byla co nejspokojenější. Formou hry se tak žáci seznámili s pojmy příjmu, zbytných a nezbytných nákladů, seznámili se se základními finančními produkty a s možnými riziky nezodpovědného chování.V úterý 30. 4. 2019 jsme si zpříjemnili den výletem do Didaktického centra geologie Muzea Říčany, kde pro nás lektoři měli připravené dva vzdělávací programy. 

Žáci osmého ročníku se prostřednictvím programu vydali na cestu do pravěku. Zahráli si na paleontology a pomocí jednoduchých nástrojů odkryli zkameněliny dávno vyhynulých druhů. Zkameněliny se pokusili podle dostupných materiálů určit, a své výzkumné výsledky prezentovat před ostatními. Dále se dozvěděli, jak vznikají zkameněliny a vyzkoušeli si odlít otisk trilobita ze sádry, případně napodobit jeskynní malby. 

Pro žáky 9. ročníku byl připraven program s názvem Pestrý svět minerálů a hornin. Studenti zde krásně navázali na znalosti z přírodopisu. V rámci programu se prakticky naučili poznávat základní horninotvorné minerály, rozdělit horniny podle vzhledu, minerálního složení a původu na usazené, vyvřelé a přeměněné. Měli možnost si také vyzkoušet práci s polarizačním mikroskopem, vidět na vlastní oči řezání a broušení minerálů a prohlédnout vybavení geologické laboratoře. 

Exkurze byla plně hrazená z dotačního programu MAP, prostřednictvím Posázaví o.p.s. Tímto bychom chtěli Posázaví poděkovat za spolupráci a za přínosně strávený den, který se dětem i pedagogům moc líbil.

Mgr. Aneta Fuchsová20.05.2019 Vědecká show

V úterý 14. 5. 2019 zavítali do naší školy lektoři ze vzdělávací instituce  MARSTAFIT (s akreditací MŠMT se zaměřením na popularizaci vědy), kteří měli pro nás připravené zajímavé pokusy a vtáhli nás do tajů chemie a fyziky. 

Cílem bylo ukázat dětem, že předmětů, jako je fyzika a chemie se nemusí vůbec bát. Díky těmto oborům můžeme pochopit základní děje v přírodě, můžeme nahlédnout do úplně jiných rozměrů života a poznávat stále nové věci.

Dětem se vzdělávací program velmi líbil. Někteří se mohli i sami do dění zapojit a vyzkoušet si pokusy na vlastní kůži. Program pomohl žákům upevnit některé znalosti z fyziky a chemie a hlavně přispěl k tomu, aby si žáci uvědomili, že poznávat a učit se nové věci, je velká zábava. To se lektorům povedlo a všichni účastnící odcházeli domů se spoustou zážitků.

 Mgr. Aneta FuchsováV rámci projektu MŠMT Šablony II pořídila naše škola 20 tabletů . Pro obohacení a zpestření výuky je to velice užitečný nástroj. Tablety se používají napříč předměty a žáci i učitelé si tuto formu práce velice oblíbili. Fotografie jsou z hodiny hudební výchovy.  Žáci probírají hudební nástroje a na tabletu poznávají nástroje na základě různých indicií. A odměna? No přece JEDNIČKA!V rámci projektu Šablony II proběhl ve druhém ročníku výjimečný projekt. Celá třída připravovala v naší cvičné kuchyňce velikonoční dobroty. Pod vedením paní Sandry Mazzetti se všechny děti moc snažily a výsledek jejich úsilí byl po zásluze odměněn překrásným velikonočním cukrovím.„Osmáci“ přišli s návrhem zpestřit výuku svým mladším kamarádům. Vytvořili několik skupin a ty potom v jednotlivých třídách 1.stupně připravili pro děti plno zajímavých her. Tento krásný nápad se setkal s nevšedním zájmem všech žáků.  No a osmáci? Ty si naopak vyzkoušeli jinou roli, než je ta v lavici. Projekt se vydařil a našim „osmákům“ patří velké poděkování.Program je určený pro základní školy. Žáci se během jedné vyučovací hodiny učí třídit odpady a dozvědí se o jejich dalším využití.

Cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů.

Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK.

Program se velice povedl a žáci si ověřili své vlastní znalosti a zkušenosti o třídění a recyklaci odpadů.  Akce proběhla postupně ve všech třídách a určitě přispěla k většímu povědomí žáků o životním prostředí a ekologických problémech, které by neměly být nikomu lhostejné.4. dubna proběhl na naší škole zápis budoucích školáků. Starší kamarádi z 9. ročníku si pro ně připravili mnoho zábavných soutěží. Děti obdržely za splněné úkoly vysvědčení, pamětní list i něco na zub. Bylo to příjemné odpoledne pro všechny zúčastněné.

V září se budeme těšit na shledanou …

 Každoroční akce v naší škole – valná hromada rodáků. Ani v letošním roce tomu nebylo jinak. Jedinečná přednáška pana Víznera o našem regionu byla jedinečná a kulturní vystoupení našich žáků mělo vysokou úroveň. Náležitě bylo odměněno potleskem všech přítomných.V pátek 5.4.2019 se žáci 7.ročníku zúčastnili projektu v kině v Benešově s názvem “Planeta Země 3000”, autoři nás tentokrát zavedli do státu Kolumbie – ráj slasti a neřesti. Žáci byli poutavou a zajímavou formou seznámeni jak se základními informacemi o této zemi, tak se zajímavými místy či atraktivitami země.  Dále zhlédli v Domě dětí a mládeže výstavu výtvarných prací ,,Jsem v (ne)bezpečí“, která se snaží upozornit na nebezpečí ohrožující děti – jak je vidí odborníci, média i ony samotné.Škola v pohybu je projekt zaměřený na podporu pohybových aktivit v rámci hodin tělesné výchovy a pohybových kroužků v základních školách.

Fotbalová asociace České republiky nabízí jednorázové návštěvy trenérů mládeže, kteří mohou inspirovat učitele novými prvky se zaměřením na všeobecnou pohybovou průpravu a organizaci hodin. Naše škola tuto nabídku využila již dvakrát a třetí návštěva nás čeká přímo venku na našem víceúčelovém hřišti.

Tento projekt je velice zajímavý, žáci 1. – 5. ročníku mají možnost zažít tělesnou výchovu trochu jinak a s někým jiným, zkrátka trenérem. Už se moc těšíme na další setkání.Ve čtvrtek  7.března se tělocvična „třásla v základech“.  Bubnovalo současně téměř  100 bubnů a bubínků.  Nádherné představení našich hostů s aktivní účastí všech žáků! Děkujeme Lukáši Kocourkovi a jeho týmu!

Video si prohlédněte ZDEJiž poněkolikáté navštívil naši školu  pan Kubec, který se s našimi žáky vždy úžasně podělí o zážitky ze svých cest. 11. března  to byla konkrétně prezentace pro 1. stupeň na téma: České zvyky, a to známé i ojedinělé. Tradice v České republice nejsou jen historií, ale stále živým dědictvím. Stačí se vydat mezi masopustní masky na Vysočinu, nebo poznat o Velikonocích netradiční Vodění Jidáše, případně vynášení smrtky, pletení pomlázky a malování kraslic. Ve Vlčnově již tradičně v květnu vyjíždí Jízda králů, naopak v červnu jinde slaví Slunovrat. O vinobraní není nouze o zábavu, stejně jako při tradičních hodech, nebo výlovech rybníků. A k prosinci patří nejen čert a Mikuláš, ale na Valašsku pověstné čertí průvody, stejně jako na Šumavě divoké Lucie. 

Žáci 2. stupně si také přišli na své – vydali se obrazně na Galapágy -  ráj zvířat. Velice poutavým způsobem vyprávěl pan Kubeš o vodním i suchozemském životě zvířat na ekvádorského souostroví  osmnácti sopečných ostrovů ve východní části Tichého oceánu asi 1000 km západně od pobřeží Ekvádoru. Jsou proslulé pouze na těchto ostrovech žijícími, zvláštními druhy zvířat, např. prehistoricky vyhlížejícími ještěry a obřími suchozemskými želvami.Na letošním karnevalu se to opět po roce přímo hemžilo nádhernými pohádkovými postavami.

Nedělní odpoledne si užily jaksepatří děti i rodiče. Soutěže v režii Nikoly Hokrové, tanec, vystoupení tanečního kroužku Jitky Stibůrkové, balonky, bohatá tombola a další aktivity všech organizátorů z řad maminek SRPDŠ a pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ zajistili příjemné odpoledne pro všechny zúčastněné. Velký dík patří naprosto všem, kteří přispěli do tomboly a těm, kteří se podíleli na organizaci této bezvadné akce.

Fotogalerie ZDEV pátek 22.2.2019 proběhl v sedmé třídě projekt na téma Zuby a dentální hygiena. Paní MUDr. Marie Kolářová seznámila děti během čtyř vyučovacích hodin se studiem a profesí stomatologa. Žáci se dozvěděli, k čemu zuby potřebujeme, co naše zuby ohrožuje, proč zuby bolí, jak se k zubům chovat, aby co nejdéle vydržely a jak vzniká zubní kaz. Viděli instruktážní kartáčky k čištění zubů, ukázky chirurgických a vyšetřovacích nástrojů, ukázky pomůcek dentální hygieny, vzorky výplňových materiálů, modely zubních náhrad fixních i snímatelných a kostru lebky. Žáci se dozvěděli, jak správně zuby čistit (dentální hygiena) a také souvislost mezi nesprávnou péčí o zuby a vznikem gingivitidy a zubního kazu. Zároveň byli upozorněni na riziko vzniku zánětu dásní v období puberty a s tím souvisejícím zubním kazem i rizikem úrazu zubu v tomto věku a možnostmi nápravy a léčby.

Tímto děkujeme paní doktorce za spousty zajímavých informací.20.2. 2019 proběhlo okresní kolo Zeměpisné olympiády na Gymnáziu ve Vlašimi.

Naši žáci se umístili takto:

V kategorii A - 6. ročníky ZŠ a příslušné ročníky gymnázií

Richard Havelka obsadil 12. místo

V kategorii B - 7. ročníky ZŠ a příslušné ročníky gymnázií

Nguyen thi dai Trang obsadila 4. místo 

V kategorii C - 8. a 9. ročníky ZŠ a příslušné ročníky gymnázií

Lukáš Šlehobr obsadil 24. místo26.02.2019 Školní kolo OAJ

V týdnu od 18. 2.  až 22. 2. 2019 proběhla školní kola olympiády v anglickém jazyce. Žáci mluvili na zvolené téma.

Konečné pořadí v 7. ročníku

 1. Nguyen Thi Dai Trang
 2. Jakub  Slavík
 3. Nikola Roušarová

V 8. ročníku 

 1. Valentina Roušarová
 2. Filip Gabriel

V 9. ročníku

 1. Pavla Vopršalová
 2. -3. Eliška Kašáková, Vojtěch Šindelář

Všem, kteří se na soutěž připravili děkujeme a vítězům blahopřejeme.4.02.2019 Ptáci na obzoru

V pondělí 7. 1. 2019 přijeli do naší školy lektoři společnosti Ornita s programem Ptáci na obzoru. Program byl zaměřen na dravé ptáky žijící v naší přírodě. Součástí programu bylo představení změn v přístupu lidí k ochraně volně žijících ptáků a zajímavé poznatky o soužití člověka s těmito druhy v kulturní krajině. Žáci se seznámili s životem vybraných druhů ptáků, ale i s důvody, proč v naší krajině ubývali, nebo jak člověk jejich výskyt ovlivnil budováním měst, komunikací, rozsáhlých energetických sítí či změnami v zemědělském hospodaření. Povídání bylo doprovázeno promítáním videí a ukázkami živých ochočených jedinců, žáci si mohli dokonce některé jedince i pohladit. Dále jsme mohli pozorovat vycpaniny ptáků a ochočené živé jedince káněte lesního, poštolky obecné, sokola stěhovavého a luňáka červeného

Zaplacený příspěvek za program, pokrývá nejen samotnou přednášku a materiály, které si děti odnesly a byly dány do školy, ale také za finanční pomoc s ochranou ohrožených ptáků a s jejich možným navrácením do volné přírody. Ve dnech 6.1. – 12.1. 2019 se zúčastnily žáci 7. ročníku a několik žáků  8 .ročníku lyžařského výcviku v Horním Maxově v Jizerských horách. Letos byly výborné sněhové podmínky, děti si vyzkoušely  běžkové i sjezdové lyže.   Týden byl plný akcí, soutěží a zábavy – určitě to stálo za to !!!

Fotogalerie ZDEV pondělí 7.1.2019 se pro žáky deváté třídy uskutečnil projektový den o poskytování první pomoci. Žáci se od profesionálního záchranáře dozvěděli mnoho o zachování základních životních funkcí člověka před příjezdem sanitky. Učili se, které informace poskytnou při volání na linku 155 a jak budou následně postupovat.  Nacvičili si prakticky zprůchodňování dýchacích cest, umělé dýchání, srdeční masáž a stavění masivního krvácení. Nově získané vědomosti si pak ověřili v písemném testu, kde odpovídali na deset otázek. Dne 14. prosince 2018 se konal 2. ročník amatérů kroužku florbalu základních škol Benešovska. Pořadatelem byl SK Florbal Benešov za podpory sponzorů. Tohoto turnaje jsme se zúčastnili již v loňském roce a skončili jsme na 4. místě. Turnaj bal určen pro žáky 1. – 4. ročníku a zúčastnilo se ho celkem 8 škol – Jiráskova 888-Boys, Jiráskova 888 – Giris, Dukelská 1818, ZŠ a MŠ Na Karlově, ZŠ Netvořice, ZŠ Pyšely, ZŠ Neveklov a ZŠ Čerčany. Sehráli jsme 7 zápasů, utrpěli dvě porážky a pět výher. První zápas jsme prohráli S Dukelskou těsně 5:6. V dalším zápase nás porazila ZŠ Neveklov (loňský vítěz) v poměru 4:6. A naše vítězství? Pyšely jsme porazili 5:1, Čerčany 6:0, Jiráskovu Boys 10:1  jiráskovu Giris 11:2. Do poslední chvíle jsme nevěděli, jak jsme dopadli. Zápasy byly velice vyrovnané. Poslední tři zápasy se na nástěnku nezaznamenávaly – pochopili jsme a zároveň byli velice napnuti, jak to celé dopadne. Nakonec to bylo třetí místo a jsme neskutečně šťastni, že vezeme do školy pohár. Ještě jsme se všichni zúčastnili slalomu na čas a z každého družstva byl vybrán nejrychlejší hráč. U nás to byl David Vilkner a přivezl si novou florbalku. Všichni moc gratulujeme. Den byl plný zábavy, napětí a my – žáci 4. ročníku Jakub Kadeřábek, Jan Chobotský, Tomáš Bělohlávek, Šimon Oprchal, Adam Řezáč, David Vilkner, Nicolas Čermák, Vítek Peterka, Filip Hájek a Jenda Šteflíček (náš úžasný brankář) jsme rádi, že jsme si to užili a udělali radost paní učitelce Markové.

Žáci 4. ročníku5. prosince bylo ve škole od rána veselo a pro někoho i neveselo. Škola byla plná čertů a andělů a nechyběl samozřejmě Mikuláš. Některé děti uronily slzičku, jiné se nebály a čekaly napjatě, co se bude dít. Akce se vydařila, děti dostaly odměnu a všechny podepsaly smlouvu s Peklem, kde se zavázaly, že budou vzorné. Tak opět za rok…21.11.2018 Akce Hasík
V pátek 16.listopadu se žáci šestého ročníku vydali do místní hasičské zbrojnice. Konalo se zde pokračování akce ,,Hasík". Žáci se dozvěděli opět spousty zajímavých informací z oblasti požární ochrany. Nakonec si prohlédli hasičské vozy. Všem se tato akce moc líbila.


Historická skupina Pernštejni z Pardubic v letošním roce přijela s programem s názvem: Řím – gladiátoři, legionáři a caesarové. Opět nezklamali. Žáci byli zapojeni do programu a náležitě si to užili.Ve čtvrtek 15. listopadu odpoledne se sešly maminky i se svými dětmi ve škole. Úkol byl jasný – tvoření na vánoční jarmark. 

Pod vedením paní Anety Šemberové, která připravila i všechen materiál, začalo tvoření. Vyráběli se andělé z papíru a látky. Nejdříve se připravily papírové šablony. Ty se potom zdobily a slepovaly. Do práce byly zapojeny i děti. Práce šla pěkně od ruky. 

Při práci se povídalo, vládla příjemná nálada. Tímto bych chtěla všem účastnicím poděkovat. Další dík patří i paní Monice Bečkovské za malé pohoštění. Dále bych jmenovitě poděkovala paní Miladě Krchové za výrobu sněhuláků i paní Darině Klímové za látkové hvězdičky. Nemohly se z pracovních důvodů našeho tvoření zúčastnit a vyráběly proto doma.

Všechny výrobky jsou velmi zdařilé, což budete moci posoudit na prodejní výstavě 30. listopadu.24. a 25. října proběhla ve škole přednáška pana Martina Borského k tématu bezpečný internet. Zúčastnili se jí žáci 4. – 8. ročníku. Dozvěděli se, co je to vlastně internet, jak funguje a jaká jsou s ním spojená úskalí. Na základně několika velmi výmluvných a působivých filmových ukázek viděli, jaké nebezpečí jim na internetu a hlavně na sociálních sítích hrozí. Na základě toho si potom vysvětlili, jak se tomu mohou bránit. Děti velmi pozorně poslouchaly a měly k tématu mnoho zajímavých poznámek a otázek.

Vybrané názory žáků osmé třídy:

Přednáška mě dohnala k tomu, abych si dávala větší pozor. Překvapilo mě, že u všech fotek, co dávám na síť, musím mít svolení vyfoceného člověka, jinak mi hrozí trestní stíhání.“ 

„Překvapilo mě, že když se připojím k internetu, tak mě stále někdo sleduje.“

„Internet a všechny sociální sítě jsou velkým nebezpečím pro každého z nás. Všichni totiž mohou vidět všechno, co na sítě dáváme. Velmi na mě zapůsobil příběh, který ukazoval, jak negativní reakce od známých i neznámých lidí na sociální síti mohou člověka dovést k sebevraždě.“19.11.2018 Fiktivní firmy

Dne 2.listopadu nás deváťáky přišli navštívit studenti Obchodní akademie Neveklov. No a právě tito studenti chodili devět let do naší netvořické školy. Přišli prezentovat  svou školu, řekli nám spoustu zajímavostí o svém působišti a každý chvíli vypravoval o svém studijním oboru. Potom nám oznámili, že si ve skupinách vyzkoušíme vytvořit fiktivní firmu, kterou budeme sami prezentovat. Rozdělili jsme se do čtyř skupin po čtyřech členech. Sešly se skutečně pěkné nápady, které jsme hned realizovali na papír a poté jsme je před ostatními prezentovali. A témata? Kavárna, čajovna, prodej nábytku a prodej knih. Měli jsme na to hodinu a půl, která nakonec všem stačila. Hodnotil se důvtip, vzhled plakátu a celkové prezentování samotné firmy. Tyto dvě hodiny byly pro nás velmi poučné a otevřely nám další obzory v rámci výběru střední školy.

Adéla Krňanská, Natálie Jirsáková, 9.ročníkV pátek druhého listopadu měli třeťáci zajímavou třetí hodinu. Přišel k nim pan Martin Šebek a udělal krásnou přednášku o činnosti hasičů a požární prevenci pod dozorem hasičských maskotů Hasíka a Hasilky.

Nejdříve pan Šebek kladl otázky a upřesňoval vědomosti z hasičské problematiky . Děti toho hodně věděly, protože některé jsou malými hasiči. Za správné odpovědi dostávaly děti různé odměny s hasičskou tematikou: např. omalovánky, rozvrhy i krásné vystřihovánky, ze kterých se dají slepit makety hasičských vozidel.

Také s sebou přinesl pan Šebek kompletní hasičskou výstroj, kterou si hasiči oblékají při zásahu a oblékl se do ní. V závěru přednášky se děti mohly zeptat na různé věci a vyzkoušet si a potěžkat různé části hasičské výstroje.

Dětem se akce Hasík moc líbila. Dostaly také pozvání na návštěvu netvořické hasičské zbrojnice, na kterou se již nyní velmi těší.ZŠ Netvořice, okres Benešov, příspěvková organizace přijme asistentku pedagoga na částečný úvazek.

Nástup možný ihned. Kontakt: zsnetvorice@zsnetvorice.cz, telefon 317789210Sobotní odpoledne se v areálu školy neslo v duchu známých pohádkových postav. Na děti čekalo mnoho zajímavých soutěží a také mnoho cen, které si však musely zasloužit díky svým sportovním a znalostním dovednostem. Nechyběl tradiční aitrack v tělocvičně, kde se děti patřičně vyřádily.  Jedinečné počasí ještě více podpořilo dobrou náladu všech zúčastněných.

Velké poděkování patří paní Kateřině Jaškové a samozřejmě dalším rodičům, kteří aktivně pomohli při přípravě i realizaci celé akce. Díky také našim kuchařkám, žákům a všem sponzorům této krásné akce.V pondělí 3. září jsme vítali opět naše prvňáčky. Bylo jich celkem 19 a v převážné většině děvčata. Počasí tentokrát moc nepřálo, a proto jsme zahájili pouze s prvním stupněm v jídelně školy. 

Přejeme všem prvňáčkům úspěšný start a všem ostatním žákům školy pohodový nadcházející školní rok.

Fotogalerie ZDE

Po roce bylo opět na co koukat – nadšené cvičenky i cvičitelka, krásné kostýmy a celková pozitivní nálada doprovázely celou tradiční akci. Představila se gymnastická přípravka, taneční kroužek a všechny gymnastky ze školního kroužku i ASPV při TJ Netvořice. Všechny vystoupení doprovázel vděčný potlesk všech diváků, kterých se sešlo tradičně velmi mnoho.

Poděkování patří především všem učinkujícím, dále cvičitelce Jitce Stibůrkové, která děvčata velmi zodpovědně připravila a všem ostatním, kteří nějakým způsobem pomohli při realizaci akce.Seznam pomůcek, které je třeba zakoupit:

 • Desky na živou abecedu
 • Pastelky
 • Anilinové vodovky
 • Štětce – plochý a kulatý
 • Pevný kelímek na vodu
 • Zástěra na VV, PČ
 • Igelitový ubrus na lavici
 • Kufřík na výtvarné potřeby
 • Desky na sešity
 • Obuv na TV (zvlášť ven a zvlášť do tělocvičny)
 • Cvičební úbor

Ostatní pomůcky kupuje hromadně škola.

Alena Otradovcová, třídní učitelka28.06.2018 Sloní papír

Sloní papír, to je nový program, který nabízí pražská zoo pro veřejnost a spolu s 8. ročníkem jsme se vypravili si výrobu ručního papíru vyzkoušet na vlastní kůži. Do Prahy jsme vyrazili v pondělí 25.6 linkovým autobusem směr Budějovická a dále pak s přestupem na metro a další autobus do Troji. Cesta příjemně utekla a procházkou po zoo jsme se dostali k nové budově papírny pod Gočárovými domy. Cestou jsme si společně prohlédli různé výběhy a pavilony a těšili se na praktickou část exkurze. Výroba sloního papíru je běžný postup na Srí Lance nebo na Filipínách a odtud ji ošetřovatelé přivezli i do Prahy. Propraný a vydesinfikovaný sloní trus se posílá na obohacení do papírny Velké Losiny, tam jej vysuší, a jako drť podobná popcornu se vrací a používá jako základ pro výrobu papíru. Žáci namočený substrát přenášeli na síto a dále na plátýnka, z nich pomocí lisu vyždímali přebytečnou vodu a  archy poté sušili na fotografické leštičce. Dozvěděli jsme se také i některé zajímavosti z chovu slonů. Program byl velmi zajímavý, ale i zábavný. Děti si z programu jako suvenýr odnášeli vlastnoručně vyrobený sloní papír. Domů jsme se vraceli unavení, spokojení a se spousty zážitky.

Aneta Fuchsová

Fotogalerie ZDE28.06.2018 Bowling

Ve středu 20.6. si vyrazil 9. ročník zahrát bowling. Poukaz na bowling dostali deváťáci jako dárek na rozloučenou od Městyse Netvořice. Tímto bychom chtěli i poděkovat za pěkný a užitečný dárek. 

Na výlet jsme vyrazili pěšky přírodou přes Šiberný vrch a dále na Vensov. Cesta nám krásně utekla, cestou jsme potkali zástupce našich beznohých ještěrek, slepýše křehkého. Přesně v 11 hodin jsme dorazili na místo a mohl začít turnaj. Vyhlásili jsme dva turnaje. Jedním byl souboj jednotlivců a poté se hrál i souboj družstev.  Umístění za jednotlivce bylo následující:

 1. Jára Horáček 127 b
 2. Endy Krňanská 75 b
 3. Kačka Fidlerová 69 b

 V turnaji týmů vyhrál tým ve složení Filip Kubelka, Endy Krňanská, Šimon Doležal, Bára Fidlerová, Kačka Fidlerová, Eli Růžičková s celkovým počtem 469 bodů.

Bowling se žákům moc líbil, účast i nasazení dětí po celou dobu hry byla na 100%, a děti si pochvalovali příjemně strávený den.

Aneta FuchsováKrásné slunečné počasí provázelo tradiční šerpování našich deváťáků. Dne 14.6. se oficiálně loučilo 19 žáků se základní školou.  Akce se zúčastnili zástupci městyse, SRPDŠ, pedagogičtí pracovníci  a v neposlední řadě rodiče našich žáků.  Nechyběl slavnostní dort a pohoštění pro všechny přítomné.

Vše nejlepší na další cestě životem, pevné zdraví a hodně úspěchů všem absolventům!

Fotogalerie ZDETato vrcholná myslivecká soutěž pro mládež je určena dětem, které si chtějí prověřit své znalosti v této oblasti a které mají opravdový zájem o myslivost, přírodu a její ochranu. Soutěž je v současné době určena pro dvě věkové kategorie. Kategorie A je pro soutěžící od třetích do pátých tříd základní školy, kategorie B pak pro soutěžící ze šestých až devátých tříd.

Výsledky našich žáků:

Kategorie „A“

Nicolas Čermák - 7. místo, Jan Šteflíček – 21. místo, Jan Chobotský 25.místo, Filip Hájek – 27.místo

Kategorie  „B“

Vojtěch Kubásek – 9. místo, Andrea Krňanská – 16. místo, Aleš Doležal – 18. místo, Matěj Kolář – 19. místo, Jaroslav Doskočil – 21. místoTaké v letošním roce se naše škola zúčastnila dějepisné soutěže „Strážci památek“, organizované společností Posázaví. Tématem ročníku 2018 byla detektivní povídka ztvárněná ve formě příběhu nebo kresleného komiksu.

Tentokrát soutěžily žákyně osmého ročníku, které si vybraly jako dějiště příběhu Vysoký Újezd s jeho krásným kostelem a tajemnou podzemní chodbou. Vymyslely napínavý příběh, nakreslily komiks, vše doplnily ukázkami z kroniky Vysokého Újezdu a domalovanými obrázky.

Práce se jim velice vydařila a nakonec skončily na krásném druhém místě.

Úspěšný tým: Eliška Kašáková, Eliška Kopecká, Barbora Slabihoudová, Pavla Vopršalová

Text příbehuV pátek 1. 6. 2018 se pro 6. až 8. ročník pořádal dětský orientační běh. Tématem celého dopoledne byl Jaroslav Foglar. Téma se vybralo v souvislosti 111. výročí narození Jaroslava Foglara.   Celkem 18 týmů vyběhlo po stopách Rychlých šípů do okolí lesa V Háji. Děti se snažily zaběhnout v závodě co nejlepší výsledky, po doběhnutí odpovídaly na otázky, které se týkaly komiksu ze stanovišť. Poté měly za úkol rozluštit šifry, ve kterých byly zakódovány názvy knih od Jaroslava Foglara. Plnili se bobříci, vázaly se uzly. Pro žáky bylo připraveno občerstvení, domácí buchty, melouny a sladké odměny. Nejlepší týmy si odnášely diplomy, medaile a věcné ceny. Akce se vydařila, bouřky se nám vyhnuly a děti odcházely do školy příjemně unavené.

S nejlepšími výsledky se umístily týmy:

 1. Louže (Matyáš a Vítek Loužecký), 38 minut 37 s
 2. Joušova tchýně jí kebab (Filip Riepula, Tomáš Janura, Jakub Slavík), 40 minut 51 s
 3. Čau čau broskvičky (Bára Chroustová, Eli Šebková a Ester Koudelová), 40 minut 54 s

Galerie ZDE Ve dnech  4. a 5. června bylo v netvořické škole rušno. Opět po roce se zde konalo  pod hlavičkou ASŠK okresní kolo v házené děvčat a chlapců. Turnaje se zúčastnilo po oba dny 6 družstev  z benešovského okresu. Ani vysoké letní teploty neodradily  jednotlivé týmy ve sportovním nasazení. Hrálo se s maximálním úsilím v duchu fair play a výkony jednotlivých škol byly velice vyrovnané. V Netvořicích se snažíme udržovat tradici této jedinečné míčové hry a zároveň pro ni získávat další zájemce z řad našich svěřenců. Jsme moc rádi, že můžeme právě v tomto sportu konkurovat podstatně větším školám. 

V letošním roce to skončilo neuvěřitelně! Všem patří obrovský DÍK – našim  děvčatům, chlapcům, trenérům, organizátorům !!!

Výsledky Okresního kola v házené dívek v Netvořicích – 4. 6. 2018

 1. ZŠ Netvořice
 2. ZŠ Benešov Dukelská
 3. ZŠ Benešov Karlov
 4. ZŠ Týnec nad Sázavou
 5. ZŠ Benešov Jiráskova
 6. ZŠ Krhanice

Výsledky Okresního kola v házené chlapců v Netvořicích  –  5. 6. 2018

 1. ZŠ Benešov Dukelská
 2. ZŠ Netvořice
 3. ZŠ Benešov Jiráskova
 4. ZŠ Týnec nad Sázavou
 5. ZŠ Benešov Karlov
 6. ZŠ Krhanice

Galerie ZDEV letošním školním roce byla ZŠ Netvořice zapojena do evropského projektu OP VVV – SC2/5 Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností. Jednalo se o spolupráci mezi učiteli z praxe, akademickými pracovníky (Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Karlovou univerzitou a Technickou univerzitou Liberec), pracovníky NNO, případně i studenty. Samotný projekt se týkal oblasti Člověk a příroda, konkrétně vyučovacího předmětu zeměpis. Výstupem byly tři dílčí projekty.

První  projekt nesl název Zeměpisná poloha a čas a uskutečnil se 23.3.2018. Této části se věnovali žáci šestého ročníku. Pracovali ve dvojicích na pracovním listu. Otázky byly koncipované na opakování učiva z prvního pololetí a motivační úvodem pro další učivo, tedy Afriku. Druhého projektu Přístrojová měření v geografii, který proběhl 25.5.2018, se opět účastnili žáci šestého ročníku. Na tento den přijely tři studentky z Pedagogické fakulty JČU, přivezly tři přístroje – anemometr, hlukoměr a půdní sondu. Pomocí anemometru si žáci změřili sílu větru, s hlukoměrem vyzkoušeli intenzitu svého hlasu a pomocí půdní sondy zjistili, jaká půda se vyskytuje v okolí školy. Do třetího projektu s názvem Dopady lidské činnosti na životní prostředí se zapojili žáci devátého ročníku pod vedením paní učitelky Fuchsové a Zrzavecké.  Žáci nejprve zhlédli film s názvem - Co se nenosí, v němž viděli různé strany oděvního průmyslu, od pěstování bavlníku, procesu tvorby džínsů v těžkých podmínkách a za minimum mzdy dělníků, k přemrštění množství oblečení v obchodech a jeho plýtvání. Poté vyplňovali pracovní list s názvem Je na čase zapátrat v šatníku. Úkoly se týkaly životního cyklu oděvů, kde se měli žáci zamyslet, jaký je vývoj, získávání surovin, výroba produktu, distribuce, prodej, užití a ukončení životnosti trička, džínů, trekových bot a flísové mikiny. Další úkoly se věnovaly například nákupní strategii nebo práci se školním atlasem. Posledním úkolem si žáci vyzkoušeli nasazení dělnic, pracujících až 14 hodin denně, kdy měli za pět minut našít pět knoflíků.

Celého projektu se účastnil Mgr. Jiří Rypl, Ph.D., který má projekt na starosti a jednotlivé projekty monitoroval.

Galerie ZDEZŠ Netvořice, okres Benešov přijme učitele/ku pro 1. stupeň.
Nástup: 27.8. 2018. Byt 3+1 k dispozici.
Kontakt: e-mail: zs.netvorice@seznam.cz, telefon: 317 789 210Ve čtvrtek 24.května 2018 se žáci pátého a šestého ročníku vydali na exkurzi do Chýnovské jeskyně a ZOO Tábor. Jeskyni,která je bez výraznější krápníkové výzdoby, si žáci prošli v okruhu dlouhém  220 metrů s nejnižším bodem trasy v hloubce 42 m pod povrchem země. Následně jsme přejeli do ZOO, ve které jsme mohli vidět například lva, medvěda, kozy, a spousty jiných zvířat. Výlet se líbil a hlavně -  počasí se vydařilo.Po stopách Livingstona je název hry, která nás provázela v polovině května na pětidenním pobytu v nedalekém Loutí.

Příběh doktora Davida Livingstona, který v 19. století probádal rozsáhlou část dosud neznámé Afriky, jsme využili při všech etapách naší hry. Lovili jsme africká zvířata, objevovali krajinu až ke břehům velkého jezera, poznávali luční byliny, učili se jméno afrického náčelníka, luštili šifry, vyzkoušeli si výměnné obchodování, zasaženi tropickou slepotou jsme bloudili provazovým bludištěm a nakonec našli místo, kde zůstalo Livingstonovo srdce. Všechno jsme samozřejmě patřičně zdokumentovali v našich denících.

Moc se nám v „Africe" líbilo, ještě dnes o tom básníme.Dne 23. 4. a 24. 4. 2018 se konal MC Donald´s Cup 21. ročník.

Každým rokem se tohoto fotbalového turnaje v Benešově zúčastňuje i naše škola, přestože nemáme takový výběr hráčů jako velké školy. Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se se ctí, podat co nejlepší výkon a hlavně si zahrát. Dne 23. 4. se zúčastnili žáci 4. a 5. roč. M. Bečkovský, R. Havelka, A. Novotný, J. Šembera, D. Krch, F. Zahrádka, M. Švec, J. Žižka, V. Žižka a M. Trojánek. 24. 4.  Druhý den to byli žáci 2. a 3. roč. J. Marschík, T. Jirsák, V. Peterka, J. Chobotský, Š. Oprchal, J. Tománek, A. Řezáč, D. Vilkner, T. Bělohlávek, J. Šteflíček, J. Welser, J. Kadeřábek a Anička Riepula. Obě družstva skončila na 13. místě ze 17 přihlášených škol. Družstva sehrála celkem 6 zápasů, utrpěla jak porážku, remízu, tak i vítězství. Všem chlapcům patří poděkování za reprezentaci školy. Nadále trénujte a užívejte všech sportovních aktivit pro radost.

učitelka Olga MarkováŽákyně 7.ročníku Valentina Roušarová získala ocenění ve výtvarné soutěži ,,Jsem v (NE)bezpečí", kterou pořádal Dům dětí a mládeže Benešov. Gratulujeme.Soutěž Klokan je původem z Austrálie a nyní se organizuje ve více než třiceti zemích světa. U nás ji pořádá Jednota českých matematiků a fyziků. Soutěž je rozdělena na věkové kategorie. V naší škole se zúčastňujeme  v kategoriích

 Cvrček (2. — 3. třída ZŠ)
 Klokánek (4. — 5. třída ZŠ)
 Benjamín (6. — 7. třída ZŠ)
 Kadet (8. — 9. třída ZŠ)


Všechny věkové kategorie v celé ČR soutěží v jeden den. Tento rok proběhla soutěž ve všech třídách 19.3. 

 V kategorii Cvrček mohli žáci dosáhnout maximálně 72 bodů a v ostatních kategoriích je maximum 120 bodů. 

 Nejlepší řešitelé byli:

Cvrček : Anna Riepula 68b., Jakub Kadeřábek 62b., Adam Řezáč 60b.

Klokánek: Aleš Novotný 109 b., Viktorie Vantová 104 b., Anna Havelková 92 b.

Benjamín: Barbora Chroustová 69 b., Nguyen thi dai Trang 68 b., Vítek Loužecký a Christoph Wagner 67 b.

Kadet:  Elizabeth Růžičková 63 b., Daniela Janurová 60 b., Filip Šimsa 58 b.Anketa o nejoblíbenější jídlo

Abychom se ve školní jídelně dozvěděly, která jídla naši strávníci upřednostňují, dostaly děti  lístečky, kde mohly napsat svoje nejoblíbenější jídlo. Předepsané kolonky byly: 

polévka                     z ryby                           z luštěnin

masové                   zeleninové                    jiné

sladké

Anketa byla anonymní, pouze s označením třídy, aby byl vidět rozdíl u menších a větších strávníků. Několik lístečků vyplnili i dospělí.

Z polévek vyhrála na obou stupních rajská a s počtem 84 hlasů se stala i suverénním vítězem ze všech jídel. Na dalších místech jsou gulášová (24), bramborová (21), vývar (21) – ten by po spojení s knedlíčkovou (18), nudlovou (17) a kuřecí (16) obsadil stříbrnou příčku. Velice mile překvapila hrachová polévka na 5. místě s 20 hlasy a čočková se 17, další oblíbenkyně jsou kulajda (17), zelná (13), česnečka (11), hrášková (11) a dýňová (10)

Z masových jídel vyhrál očekávaný řízek se 78 hlasy.  Pokud bychom k němu připočítali řízek kuřecí, stal by se vítězem mezi všemi jídly on. Taktéž očekávaná byly i další místa: kuře (52), svíčková (30), lasagne (22), rajská omáčka (22)

U sladkého se pořadí lišilo podle stupně.  Pro nižší stupeň byla jasným vítězem krupicová kaše (45 hlasů), dále pak palačinky (32), buchtičky s krémem (31), ovocné knedlíky (14) a buchty (9). Druhý stupeň favorizoval palačinky (39), vdolky (21), buchtičky s krémem (18), zmrzlinu (18) a krupicovou kaši (11).

Jídla z ryb ukázala přehlídku sladkovodních i mořských tvorů-sumec, štika, candát, platýs, mušle, krevety… Nicméně vítězem druhého stupně je losos (32), u prvního je to rybí filé (27). Druhou příčku obsadily s více než 20-ti hlasy rybí prsty. Dost oblíbený je i kapr (celkem 29) a pstruh (21).  Bohužel bylo hodně hlasů také u vyjádření „nic“, „nemám rád“, „ryby jím jen doma“ a dokonce „fuj“. To hodně zamrzí,  zvláště, když jsme v oblasti s velkým množstvím rybářů.

Zeleninovým jídlům vévodil všeobecně salát (35), dále okurkový salát (24), kukuřice (24), zeleninové rizoto (12), okurka (11) a špenát (10). 

Z luštěninových jídel vyhrála s přehledem čočka (55) následována fazolemi (29) a hrachem-hrachovou kaší (21)

V kategorii JINÉ byla velká různorodost a jídla, která šla zařadit do předcházejících kategorií tam byla přesunuta. V čele pak zůstaly špagety (21),  hranolky (20), pizza (15), smažák (11) a hamburger (8). Pobavily hlášky jako „takový to z květáku“ nebo „prase“. 

Moc nás potěšil lístek, kde bylo skoro všude napsáno „všechno“ DÍKY!

Celkové výsledky jsou vyvěšeny ve školní jídelně.

Doufám, že anketka děti bavila a za odměnu je v týdnu od 28. května do 1. června čeká jídelníček složený z těch nejoblíbenějších jídel. Jídla z dalších míst se objeví během května a června. 

Děkuji všem, kdo se ankety zúčastnily i všem učitelům a rodičům v 1. třídě, kteří s ní pomáhali     

                                                                                            Stanislava Švecová a kolektiv kuchařek

A ještě malý vzkaz: shnilé ovoce dětem nedáváme, takovým se ovšem může stát po několika dnech ve školní aktovce.Na naší škole již několikátým rokem pokračuje spolupráce s mateřskou školou. Nedávno jsme byli prvňáčci a navázali jsme spolupráci s předškoláky pod vedením pí učitelky Sládkové. Předškoláci navštívili nás prvňáčky. Předvedli jsme, co už ve škole zvládáme, kolik písmen umíme, jak počítáme. Na oplátku jsme my navštívili MŠ, kde se nám zase předvedli předškoláci. Naše setkání proběhla nejen ve škole, ale i na hřišti, kde jsme zorganizovali sportovní soutěže. V druhém ročníku naše spolupráce pokračovala, tentokrát s paní učitelkou Maškovou. My druháci jsme chodili číst předškolákům a na závěr projektu jsme se setkali v mateřské škole, kde pro nás měly připravený program děti z mateřské školy. A nyní jsme již třeťáci a spolupráce stále trvá. Navázali jsme na druhou třídu a opět jsme četli předškolákům. Jednou za 14 dní dva žáci navštívili MŠ a předčítali dětem pohádky, například O vlku a kůzlátkách, O slavíkovi, Kocour v botách, Máša a medvěd, V džungli a Královna a myš. My žáci třetí třídy jsme nacvičili a zahráli pohádku O Červené Karkulce, ale trochu jinak než bývá zvykem. V naší pohádce vystupoval vlk hodný, nesežral Karkulku, ani babičku, naopak se s Karkulkou stali kamarádi a to je přece dobře. Každý má mít kamaráda. Kamarád umí naslouchat, pomáhat, je s ním legrace. Prvními diváky naší pohádky byli ve škole žáci při školní akademii. Pak jsme se představili rodičům a na závěr našeho projektu jsme předvedli pohádku dětem v mateřské školce. Byli jsme rádi, že se dětem pohádka líbila, nikdo neplakal a všichni pozorně poslouchali. My třeťáci jsme měli těžký úkol. Děti z MŠ namalovaly obrázky k pohádkám, které jsme jim předčítali. A my jsme museli vybrat z každé pohádky jeden obrázek, který se nám nejvíce líbil. A věřte, nebylo to vůbec jednoduché. Všechny obrázky byly moc pěkné, ale nakonec jsme přeci jen vybrali. Vítězové i my jsme dostali sladkou odměnu. Poté jsme si společně s předškoláky zahráli a zasoutěžili. Prožili jsme společně dvě hodiny radosti a zábavy. Na oplátku jsme pozvali předškoláky k nám do školy do naší třídy. Provedeme je školou, aby viděli, co je čeká u zápisu, též pro ně ve třídě připravíme zábavný program plný písniček a interaktivních her. Věříme, že tak předškolákům zpříjemníme vstup do naší školy a budou se moc těšit do první třídy. Na závěr chceme poděkovat naší paní ředitelce Mgr. Ludmile Vodehnalové a paní ředitelce MŠ Jitce Povolné, že naši spolupráci podporují a vycházejí nám vstříc.

Žáci 3. třídy a tř. uč. Olga MarkováPo roce nás opět navštívili Pernštejni z Pardubic. Letos jsme měli možnost shlédnout divadelní hru na motivy stejnojmenné knihy Aloise Jiráska Staré pověsti české. A tak jsme se přenesli do časů bájných praotců našeho národa, kteří se v dávných dobách vydali na cestu až z daleké Charvátské země, aby zde v srdci Evropy našli zemi zaslíbenou, kde bude jejich národ vzkvétat.  S laskavým humorem jsme prožívali příběhy praotce Čecha, Kroka a jeho dcer – Kazi, Tety a Libuše, Přemysla Oráče, siláka Bivoje či statečného Horymíra s jeho bájným koněm Šemíkem.

Hra vznikla ve spolupráci s herci Východočeského divadla a kombinuje činohru s loutkami v životní velikosti. Moc děkujeme, opět jste nezklamali.OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

20.2. 2018 proběhlo okresní kolo Zeměpisné olympiády na Gymnáziu ve Vlašimi.

Naši žáci se umístili takto:

V kategorii A - 6. ročníky ZŠ a příslušné ročníky gymnázií

Nguyen thi dai Trang obsadila 3. místo 

V kategorii B - 7. ročníky ZŠ a příslušné ročníky gymnázií

Ondřej Hanák  obsadil 17. místo 

V kategorii C - 8. a 9. ročníky ZŠ a příslušné ročníky gymnázií

Daniela Janurová obsadila 20. mÍsto

Matěj Kolář obsadil 32. místoV sobotu dne 17.2. 2018 se konal v netvořické sokolovně tradiční dětský karneval. Kdo přišel, určitě nelitoval. Bohatý program, který zajišťovala skupina DOREMI, krásné vystoupení tanečního kroužku pod vedením Jitky Stibůrkové, dále vystoupení taneční skupiny Dancing Crackers, bohatá tombola, občerstvení a dobrá nálada.

Poděkování patří všem, kteří se nějakou měrou podíleli na realizaci této oblíbené akce – vedení SRPDŠ při ZŠ Netvořice, pedagogům ZŠ a MŠ, paní kuchařkám ze školní jídelny (vytvořily na 50 dortů). Zároveň děkujeme  všem, kteří přispěli finančně či věcně do karnevalové  tomboly.V týdnu 15. – 19. 1. 2018 proběhla školní kola olympiády v anglickém jazyce. Součástí byl poslech textu, ústní projev na dané téma a popis obrázku.

V kategorii pro 8.,9. ročník se zúčastnilo 10 žáků s tímto konečným pořadím:

1. místo   Eliška Kopecká      8. tř.

2. místo   Tadeáš Pata           9. tř.

3. místo    Daniel Janurová   9. tř.

V kategorii madších žáků pro 6., 7. ročník se zúčastnilo 6 žáků a pořadí bylo:

1. místo   Valentina Roušarová          7. tř.

2. místo   Linda Šindalářová                7. tř.

3. místo   Barbora Chroustová a Ondřej Hanák   7. tř.

Všem žákům, který se na soutěž připravili , děkujeme za snahu a přejeme mnoho dalších úspěchů při studiu jazyka.V termínu od 7.1. do 13.1. 2018 proběhl lyžařský výcvik žáků 7. ročníku. Tradičně se konal v Horním Maxově v Jizerských horách. Po celý týden jsme plně využívali lyžařský areál Severák a louky v Horním Maxově na běžecké lyžování. Výcviku se zúčastnilo celkem 22 žáků. Jsme moc rádi, že nám sníh vydržel po celý týden navzdory vysokým teplotám. V rámci kurzu žáci absolvovali přednášku první pomoci, přednášku horské služby, dále strávili pěkné odpoledne v plaveckém bazénu v Jablonci nad Nisou, vyráběli si dárky pro své blízké z korálků a samozřejmě také soutěžili v jednotlivých lyžařských disciplínách – závod v běžkovém lyžování, ve sjezdu a slalomu. Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi diplomy a krásné ceny. Celý výcvik završila diskotéka. Velké poděkování patří všem sponzorům – Galmetu Netvořice, MUDr. Vlastě Hvězdové, Mgr. Ludmile Vodehnalové, Ing. Miroslavu Koláčkovi a Janu Novotnému.

Velké poděkování patří celému vedení kurzu – instruktorce paní Blance Schaffnerové – Merunkové, zdravotnici Daně Kašákové a instruktorovi běžeckého lyžování Petrovi Vodehnalovi. 

Fotogalerie ZDE

Mgr. Ludmila Vodehnalová, vedoucí kurzu V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních  důvodů (havarijní stav zdroje vytápění v základní škole) 

 

          na čtvrtek 1.2. 2018 a na pondělí 5.2. 2018 ředitelské volno. 

 

Škola bude uzavřena včetně školní družiny. Uzavření školy bylo oznámeno zřizovateli školy.

Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelka školyV posledním čísle školního časopisu vyhlásili čtvrťáci soutěž o nejkrásnější vánoční strom z přírodních materiálů. A odměna? Celých 10 dní bez domácích úkolů!!! 

Všechny třídy přistoupili k úkolu velice zodpovědně a výsledek? Nezvítězila jedna třída, nýbrž hned tři!

Gratulujeme žákům osmého, sedmého a druhého ročníku!!!Už od první třídy chodíme v posledním předvánočním týdnu do lesa krmit zvířátka. Jsme už třeťáci a víme, že Vánoce jsou svátky klidu. Rodina má být pohromadě a dělat si navzájem radost. K Vánocům patří i obdarování blízkých. A my víme, že bychom neměli zapomenout na své kamarády – zvířátka. Proto jsme se vydali do lesa, kam jsme donesli zvířátkům mrkve, jablíčka, suché pečivo, kaštany, žaludy apod. Věříme, že jim naší nadílkou zpříjemníme přečkání zimy. Víme také, že někteří ptáčci u nás přezimují, proto nezapomeneme ani na ně. V areálu školy máme krmítka, a tak je budeme pravidelně doplňovat ptačími dobrotami.

 A my se už těšíme na vánoční besídku, hlavně na to, co budeme mít pod stromečkem a jak si to užijeme.

Krásné Vánoce přejí „Třeťáci“.12. prosince navštívila žáky 4. ročníku studentka maturitního ročníku OA Neveklov, která dětem zpestřila vyučování svým připraveným programem o návykových látkách. Téma o škodlivosti kouření je součástí preventivního programu naší školy. Žáci po diskuzi dospěli k jednotnému odhodlání doporučit svým rodičům, aby kouřit přestali.Denně se odehrávají příběhy s velkým „P”, které jsou důkazem, že mezi námi jsou lidé, kteří nejsou lhostejní. Neváhají okamžitě pomoci, jestliže jsou svědky nějaké nespravedlnosti nebo zla. Bez ohledu na následky pro ně samé zasáhnou, když jde někomu o zdraví či dokonce o život. Jsou to muži, ženy i děti, lidé různých povolání, věku, odlišných životních zkušeností i názorů. Spojuje je smysl pro spravedlnost, dobro, pravdu, rozhodnost a skromnost.

Právě takovým lidem vyjadřují společně Nadace ADRA a televize Nova veřejně uznání Cenou Michala Velíška.  Od ostatních podobných ocenění udělovaných v České republice se tato cena liší tím, že na ni mohou být nominováni jen neprofesionálové. 

V letošním roce se stala jednou z oceněných v rámci celé České republiky i žákyně      IV. třídy Anežka Trčková. Cena jí byla předána přímo ve škole zástupci Středočeského záchranného hasičského sboru. Anežka poskytla první pomoc členovi své rodiny a v dané situaci se příkladně zachovala, ocenění jí právem náleží.

Anežko gratulujeme! Ve středu 29.11.2017 navštívila sedmá a osmá třída Pražský hrad. Když jsme prošli vstupní kontrolou, prohlédli jsme si nejdříve venkovní prostory –začali jsme u Jeleního příkopu, pak se někteří z nás vyfotili s hradní stráží, následně jsme si prohlédli všechna hradní nádvoří.

Počasí nám bohužel nepřálo, byla zima a pršelo. Proto jsme všichni s velkou úlevou vstoupili do chrámu svatého Víta. Zaujalo nás, že polovina tohoto monumentálního chrámu byla dostavěná až v roce 1929 –i nová část vypadá, jako by tu stála celá staletí. Pak jsme si prohlédli starý královský palác s Vladislavským sálem. Na závěr jsme prošli Zlatou uličku a pak se již vydali na zpáteční cestu do Netvořic.7. prosince jsme měli trochu netradiční návštěvu. S krátkým animačním programem se žákům  1. –  3. ročníku představil superhrdina  Bovýsek. Několik soutěží a malé dárky udělaly dětem skutečně radost. Bovys s.r.o. je česká společnost obchodující s ovocem a zeleninou od roku 1994. Od samého začátku projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol patří k největším dodavatelům schváleným zemědělským intervenčním fondem. Naše  škola spolupracuje s touto firmou od září 2017.5. prosince byla škola „vzhůru nohama“!.  Jak by ne! Všude se to hemžilo anděly, čerty a nechyběl ani Mikuláš.  Nadílka byla bohatá  a všichni si mikulášskou atmosféru moc užili.

Galerie ZDEV sobotu 25.11. se v prostorách základní školy konala tradiční vánoční prodejní výstava. Bylo skutečně co nakupovat. Žáci společně se svými učiteli a některými rodiči vyrobili nádherné vánočně laděné výrobky, které se musely všem líbit. V kulturním bloku vystoupili žáci 3. ročníku  a žáci čtenářského klubu. Nechybělo občerstvení pro všechny přítomné hosty. Poděkování patří všem, kdo se nějakým způsobem přičinili o zdárný průběh celé akce – výbor SRPDŠ, pedagogičtí pracovníci, paní kuchařky, pan školník, rodiče a především naše děti.Změna termínu třídních schůzek !

Z organizačních důvodů měníme termín třídních schůzek  (7.12. - koncert ZUŠ Benešov).

Třídní schůzky se konají dne 12. prosince v 15:30 hodin (1. stupeň),           16:00 hodin (2. stupeň).

Schůze výboru SRPDŠ se koná v 14:30 hodin.

Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelkaV pondělí se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili tradičního florbalového turnaje v Neveklově. Byli to všichni žáci, kteří navštěvují školní florbalový kroužek. Soutěžila samozřejmě i další družstva – ZŠ Neveklov, ZŠ Benešov Dukelská, ZŠ Benešov Karlov, ZŠ Benešov Jiráskova A,B. V základní skupině jsme skončili na 2. místě. Prohrávali jsme 4:1 se ZŠ Karlov, ale zápas jsme otočili a vyhráli  6:5. Nakonec jsme hráli o 3. místo se ZŠ Jiráskova A. Prohráli jsme, a tak jsme z celkového počtu šesti družstev skončili na 4. místě. S výsledkem jsme spokojeni, neboť jako jediná venkovská škola v takové konkurenci velkých městských škol zaslouží naši florbalisté velkou pochvalu. Z celého turnaje byl vyhlášen nejlepším střelcem Kuba Šembera. Gratulujeme!    

Olga MarkováVe čtvrtek 19. října se uskutečnila zajímavá přednáška Tomáše Kubeše, který nás již podruhé navštívil, aby se se žáky naší školy podělil o zážitky z cest po světě. Žáci 4. – 6. ročníku se dozvěděli mnoho zajímavých informací o Asii a ti starší ze 7. – 9. ročníku podnikli zajímavou dobrodružnou cestu do doby kamenné za posledními lidojedy a obyvateli divoké Papuy Nové Guiney, která měla přinést odpověď na jednoduchou otázku: Praktikují různé kmeny Papuy ještě kanibalismus? Během neskutečné cesty navštívili pralesy, přebrodili spoustu divokých řek, poznali stromové lidi i hrůzostrašné bojovníky kmene Huli a další. Východní i západní Papua v jednom. Sopky, korálové moře, nepřístupná místa, lidé z doby kamenné, to všechno bylo neuvěřitelné dobrodružství bez civilizace.

Moc děkujeme – bylo to skvělé!Dne 5. října nás navštívilo brněnské divadlo Slunečnice se svým novým hudebním programem v souvislosti s počátkem nového školního roku. Děti ze základní i mateřské školy si mohly poslechnout nádherné pohádkové, muzikálové i současné největší hity naší i světové scény. Celý program byl završen zapojením všech diváků. Tančilo se a děti si to patřičně užívaly. Velké poděkování patří Sokolu Netvořice, který nám opět umožnil, aby se představení konalo v místní sokolovně. 23.10.2017 Ekoprogram

Od letošního roku jsme zahájili spolupráci s organizací Ochrana fauny ČR, která sídlí v Hrachově u Sedlčan.  V rámci celého školního roku budou dojíždět do vybraných tříd lektoři za záchranné stanice a děti se budou v rámci ekoprogramu dovídat zajímavá témata z oblasti přírodopisu a ekologie.

V úterý 10. 10. probíhal první termín ekoprogramu. Na prvním stupni se probíralo téma včel. Pan včelař děti z 1. a 2. třídy seznamoval se zajímavým životem včel. Děti se dověděly, jak to vypadá ve včelím úlu. V praktických úkolech si dále vyzkoušely, jak pracovité včelky musí být a kolik práce jim dá, než postaví včelí plástev.

Druhý stupeň měl téma -  Tajuplný život motýlů. Žáci mohli vidět živou kuklu motýla, učili se poznávat naše druhy motýlů podle klíče a na závěr na ně čekalo překvapení. Ze záchranné stanice lektorka donesla živého ježka, kterého si mohli pohladit a detailně prohlédnout.

Mgr. Aneta FuchsováNaše exkurze začala v atriu Vodního domu, kde jsme vyzkoušeli funkčnost vodních pump a pohráli si s umělými vodními toky Prošli jsme si zážitkovou expozici, která nám představila vodu jako životní prostředí vodních rostlin a živočichů i jako nezbytnou podmínku pro život člověka. Následoval ekologický program s názvem Trampoty bolena Bolka. Dozvěděli jsme se, jak vypadá bolen a jaké má potíže. Povídali jsme si o životě živočichů, kteří žijí ve vodě nebo v její blízkosti, skládali jsme puzzle lokalit (rybník, řeka, mokřady) a živočichy k nim přiřazovali. Jako náhradu za určitá omezení, která souvisela s výpadkem elektřiny, jsme uvítali nabídku podívat se přímo na hráz vodní nádrže Švihov. Pohled na zásobárnu pitné vody z hráze, která je veřejnosti běžně nepřístupná, byl úchvatný.


V neděli 10. 9. navečer jsme se rozloučili s rodiči a vyrazili jsme směr Anglie. V Benešově přistoupilo ještě 15 žáků ze ZŠ Dukelská a v Plzni naše paní průvodkyně. Pak již cesta rychle utíkala až do francouzského přístavu Calais. To už bylo pondělí ráno a netušili jsme, že vzhledem k vyšším vlnám bude trajekt do anglického Doveru trvat místo 1.5 hodiny celé 3. Někteří z nás byli vskutku rádi, když vstoupili na pevnou zem. Vydali jsme se směrem k ostrovnímu hradu Leeds. Líbila se nám typicky anglická architektura hradu a jeho interiérů, ale především nás zaujal rozlehlý park svými zákoutími, romantickými můstky a pestrou faunou a flórou. Úspěšně jsme prošli labyrintem živých plotů a na závěr byla tajuplná podzemní jeskyně. Pak už nás čekala cesta do Londýna ke svým náhradním rodinám.

Úterý 12.9.

Po snídani nás naše anglické rodiny odvezly k autobusu na místo setkání, na plánu byla návštěva mystického kamenného kruh Stonehenge. Přijímali jsme jeho magickou energii a také si vyfotili pár nezbytných selfíček. Poté jsme vyrazili do historického a architektonicky velmi zajímavého bývalého hlavního města Anglie, Winchesteru, kterému dominuje nejdelší gotická katedrála Evropy z 11. století. Po prohlídce katedrály jsme si prošli uličky města, nakoupili si suvenýry a vydali se na zpáteční cestu.

Středa 13. 9.

Ráno jsme vyjeli do přístavního města Portsmouth, které je na jižním pobřeží Velké Británie. Naše první kroky vedly do staré loděnice, kde jsme měli příležitost nejen navštívit královské námořní muzeum, ale hlavně jsme skrz na skrz prozkoumali více než čtvrt století starou vlajkovou loď H.M.S Victory, se kterou admirál Nelson zvítězil v bitvě u Trafalgaru. Následovala plavba na vyhlídkové lodi, která s námi obeplula vody zálivu města. Posledním zážitkem dnešního dne byl pohled z ptačí perspektivy - vyhlídka z věže Spinnaker Tower, kde jsme se nejprve výtahem a pak po schodech ocitli ve 100 metrové výšce a měli celý přístav jako na dlani. Ti nejodvážnější se prošli po prosklené části podlahy.

Čtvrtek 14. 9.

Ve čtvrtek jsme zavítali do hlavní metropole britských ostrovů, města Londýn. Navštívili jsme hlavní sídlo královské rodiny, Buckinghamský palác. Měli jsme tu čest si prohlédnout reprezentační sály, kde byly vystaveny všechny dary, které královna na svých cestách po světě obdržela, i okouzlující přilehlé zahrady. Tato možnost se naskytne pouze dva měsíce v roce, v srpnu a září, po zbytek roku tyto prostory využívá normálně královská rodina k přijímání návštěv, banketům a při dalších významných příležitostech.

Následovala procházka Londýnem - St. James parkem, viděli jsme Vítězný oblouk, Downing Stret number 10, ocitli jsme se na slavném Piccadilly Circus. Prošli jsme čínskou čtvrtí, centrem jsme pokračovali dále. Admirál Nelson na nás tentokrát vzhlížel z výšky. Zde však nebyl na palubě své bitevní lodi H.M.S Victory, ale stál na vysokém památníku uprostřed nejslavnějšího londýnského náměstí Trafalgar Square. Zde jsme si také prohlédli dvě fontány se čtyřmi bronzovými lvy

Po Westminster Bridge jsme přešli Temži k London Eye, k jednomu z nejslavnějších ruských kol světa. Lepší vyhlídku na téměř celé město jsme si ani nemohli přát. Prosklená kabinka se s námi otočila za necelých 30 minut, přímo nad hladinou řeky Temže. Krásně jsme si tedy stihli ukázat zajímavá místa a pamětihodnosti, které jsme viděli, nebo která další známe – TheShard, Houses of Parliament a Big Ben, St Pauls Cathedral, City of Westminster, Westminster Abbey

Den jsme zakončili téměř hodinovou plavbou po Temži, kde se nám otevřela městská panoramata i s Houses of Parliament, London Eye, divadla Globe či pevnosti Tower. Podpluli jsme mnoho významných mostů včetně dvouvěžového Tower Bridge a svou plavbu jsme uzavřeli kousek pod Greenwich observatoří.

Zde jsme večer nastoupili do našeho autobusu a eurotunelem se ubírali plni dojmů k domovu.

Fotogalerie ZDETak nám začala škola, ale povinnosti je třeba kombinovat se zábavou, takže v sobotu 9. září se to ve školním areálu netvořické základní školy hemžilo figurkami slavných šmoulích postaviček. Taťka Šmoula – žádný problém! Šmoulinka - těch bylo!!! A jaké ceny čekaly na naše děti? No především jich bylo moc a moc a všechny se nesly ve šmoulím duchu – šmoulí dorty, šmoulí sladkosti, šmoulí polštářky, šmoulí hračky atd. Děti postupně vystřídaly všechny soutěžní stanoviště, kde je provázeli jejich starší kamarádi, přesněji řečeno šmoulové a šmoulinky.

Kdo přišel, určitě nelitoval! Počasí přálo a nechybělo ani občerstvení jak pro děti, tak i pro jejich doprovod, tedy pro rodiče. V tělocvičně se děti také mohly dostatečně vyřádit, a to na tzv. aitracku, cvičebním nářadí, které již poněkolikáté v řadě vždy v září půjčujeme do naší tělocvičny. Je to příjemná změna a děti aitrack milují.

Poděkování patří všem děvčatům a jejich rodinám ze SRPDŠ při ZŠ Netvořice, dále zaměstnancům základní a mateřské školy, paní Jitce Stibůrkové za dohled v tělocvičně, dětem, které pomáhaly a samozřejmě všem sponzorům za úžasné ceny do soutěží.

Fotogalerie zdeV pondělí 4.září jsme přivítali v netvořické základní škole celkem 24 prvňáčků. Máme z toho velkou radost a přejeme jim úspěšný školní start!

Fotogalerie zde

 1. Mladý zdravotník pro 3. – 5. ročník: čtvrtek 13:00 – 13:45 hodin – Dagmar Nováková - zdarma
 2. Keramika pro 3. – 9. ročník: středa: 13:45 – 15:15 hodin – Petra Bednaříková – 700,-Kč
 3. Kurz řečových a grafomotorických dovedností pro 1. ročník: středa 12:00 – 12:45 hodin – Milena Holcnerová - zdarma
 4. Tvořivá dílna pro 3. – 9. ročník: středa 14:00 – 15:00 - Pavla Zrzavecká- individuálně dle nákladů
 5. Včelařský kroužek: čtvrtek 14:00 – 15:00 hodin – Václav Slabý - zdarma
 6. Myslivecký kroužek: středa od 14 hodin - Josef Jirásek - 400,- Kč
 7. Příprava na přijímací zkoušky pro 9. ročník matematika: úterý 13:45 - 14:30 – Petra Bednaříková - 400,-Kč
 8. Příprava na přijímací zkoušky pro 9. ročník ČJ: středa 14:00 - 14:45 – Jana Plachá - 400,-Kč
 9. Sportovní gymnastika: pondělí 14:00 - 15:30 – Jitka Stibůrková- 400,- Kč
 10. Pohybové hry pro 1.a 2. ročník: úterý 14:00 -15:00 hodin – Aneta Fuchsová- 400,-Kč
 11. Pohybové hry pro 3.až 5. ročník: úterý 15:00 – 16:00 hodin – Aneta Fuchsová- 400,-Kč
 12. Florbal pro 2. a 3. ročník: středa 13:30 – 14:30 hodin – Olga Marková- 400,- Kč
 13. Florbal pro 4.a 5. ročník: středa 14:30 – 15:30 hodin – Olga Marková - 400,-Kč
 14. Florbal pro 6. – 9. ročník: čtvrtek 13:45 – 14:45 – Olga Marková -400,- Kč
 15. Házená pro 5. – 9. ročník: čtvrtek 14:45 – 15:45 – A. Fuchsová- 400,- Kč
 16. Taneční kroužek: pátek 14:00 – 15:00 hodin - Jitka Stibůrková- 400,-Kč
 17. Malý čtenář pro 2. – 5. ročník: středa 13:00 – 13:45 – Hana Halamová- zdarma
 18. Kroužek logické matematiky pro 8. ročník: středa 13:45 – 14:30 – Zdenek Cudlín – 400,- Kč
 19. Kroužek ručních prací pro 5. – 9. ročník: úterý 14:00 – 15:00 - Eliška Kašáková – 400,-Kč


S koncem školního roku je také neodmyslitelně spojená gymnastická akademie. Ve středu 28. června se prezentovaly především naše gymnastky, ale také taneční kroužek, kroužek Dancing Crackers, ve stylu country se předvedli naši prvňáčci a druháci, zkrátka bylo na co koukat a kdo přišel, určitě nelitoval. Velké poděkování patří všem učinkujícím a samozřejmě cvičitelům – Jitce Stibůrkové, panu Havelkovi a Ludmile Vodehnalové.
Tak opět za rok...

V letošním školním roce stejně jako v letech předešlých probíhal na naší škole sběr plastových víček. Sebralo se opět úctyhodné množství. V minulých dvou letech jsme víčka věnovali postiženému chlapci z Benešova a jeho rodiče využili výtěžek na chlapcovu rehabilitaci. I letos podpoříme někoho potřebného, ale již teď přinesla víčka zábavu žákům 3. třídy. Podívejte se, jaká dílka z nich vytvořili.


 

S koncem školního roku se ke svému závěru přiblížil i kurz Cambridge English, který letos na naší škole navštěvovaly děti z 1. až 3. třídy. Ty za celý rok absolvovaly 30 lekcí, během kterých se naučily mnoho nového: slovíčka, spellovat, začaly tvořit své první věty v angličtině a naučili se i přečíst a porozumět kratšímu textu 
a pochopit poslouchaný úryvek. Na závěrečné hodině proběhlo velké hravé opakování a vyhodnocení celoroční práce. Děti dostal certifikáty s hodnocením toho, jak se jim během celého kurzu vedlo.

Hlavním zájmem je naučit děti přirozeně komunikovat v každodenních situacích v angličtině a prostřednictvím her a aktivit určených speciálně pro tuto věkovou skupinu 6 – 15 let je motivovat k dalšímu studiu angličtiny.
V září proběhne informační schůzka pro stávající i nové zájemce a následně se opět rozběhnou kurzy. Na jejich účastníky se moc těšíme.

 Dne 15.6. vyrazil 7. ročník na přírodovědnou exkurzi do Kunratického lesa v Praze. Zde na ně byl připravený ornitolog, který měl nataženou síť pro odchyt ptactva. Nejdříve se do sítě chytla samice kosa černého, pak jsme mohli vidět sýkoru modřinku, mládě sýkory koňadry a nakonec strakapouda velkého. Ukázka byla doplněna i o kroužkování, žáci pomáhali ornitologovi zapisovat odchycené jedince do databáze.

Po ukončení programu jsme se vydali na krátkou procházku do okolí, vyšplhali jsme se na zřízeninu hradu krále Václava IV – Hrádek. Poté měli žáci možnost si dát něco k obědu v zahradních restauracích, kde mohli také vidět malý zookoutek (prasátka, kozy).

Výlet se vydařil a žáci odjížděli domů se spousty zážitky.21.06.2017 Objev svůj rytmus
První letní den byl v naší škole nadmíru hlučný. Žáci 1. a 2. stupně se aktivně zapojili do hudebně-sociálního preventivního programu s názvem: Objev svůj rytmus. O krásný pořad se postarala organizace Harmonia Universalis.

Představení se velmi vydařilo, žáci si vyzkoušeli různé rytmické variace díky nevšedním a netradičním hudebním nástrojům.

Fotogalerie ZDE21.06.2017 Keramický kroužek

Keramický kroužek má na naší škole už léta tradici. Letos poprvé ho nevedla zkušená keramička paní učitelka Marie Vachová. Přes velký zájem se do kroužku probojovalo 10 žáků, kteří si každou středu potýkali se záludností hlíny. Mohli si vyrobit zvířátka, klauny, svítící domečky, dárky pod stromeček nebo srdíčka pro maminky ke Dni matek. Svými výrobky se mohli pochlubit i na vánočním trhu. Na přiložených fotografiích máte možnost i Vy posoudit, jak šikovné žáky na škole máme.

Fotogalerie ZDE

Petra BednaříkováVe čtvrtek 15. června jsme se oficiálně rozloučili s našimi milými deváťáky. V letošním roce jsme zvolili šerpování v přírodě a to konkrétně ve školním areálu před budovou školy. Počasí přálo a atmosféra byla úžasná. Poděkování patří SRPDŠ při ZŠ Netvořice za finanční podporu celé akce, dále paní kuchařkám za nádherný dort a rolády a žákům a jejich učitelům za přípravu občerstvení pro všechny přítomné. Ještě jednou přejeme našim absolventům vše dobré a pevné zdraví do dalšího života.

Fotogalerie ZDE20.06.2017 Výlet Zeměráj

V pátek 16.6.2017 se žáci sedmé a osmé třídy vydali na výlet do zážitkového parku Zeměráj. Vše začalo hrou Kameny času, kde bylo úkolem najít a rozluštit symboly na kamenech rozesetých volně v přírodě. Po prohlídce přírodní svatyně s povídáním o božstvech starých Slovanů jsme se vydali do archeoparku –starobylé vesnice s ukázkou toho, jak staří Slované žili, jak mleli mouku, tkali plátno a vyráběli z hrnčířské hlíny nádoby.

Pak jsme si vyzkoušeli střelbu z luku a po rozdělení do dvou družstev závodili v přesnosti střelby na terč. Počasí nám přálo, krátkou dešťovou přeháňku jsme pak přečkali v místní prodejně drobného občerstvení a suvenýrů.
Ještě jsme stihli projít „Stezku bosou nohou", složit pár hlavolamů, proběhnout přírodní bludiště a už nás čekala jen cesta domů.Ve středu 14.6.2017 se vydala 5. a 6. třída na školní výlet. Po cestě plné překážek jsme dorazili do Louňovic pod Blaníkem.

Žáci se rozdělili do čtyřčlenných skupin, ve kterých plnili různé úkoly cestou k rozhledně Blaníku i zpět. Tři nejlepší skupiny získaly za své úsilí sladkou odměnu. Výlet se nám líbil. Počasí nám přálo.

 7.06.2017 Dětský den

2. června se konal ve škole dětský den. Hned po ránu školu navštívili zástupci záchranných hasičských sborů z Jílového u Prahy a Benešova. Žáci se měli možnost seznámit s tou nejmodernější technikou, kterou tyto sbory disponují. Děkujeme hasičům za krásný zážitek.

Poté následoval další program. Žáci  9. ročníku přichystali pro své mladší kamarády  mnoho her v areálu školy a také na víceúčelovém hřišti. Děti plnily úkoly na jednotlivých stanovištích a na závěr obdržely všichni odměnu.

Pro žáky 6.- 8. ročníku byl připraven orientační běh v Háji u Netvořic. Žáci běželi ve skupinách s mapou a cestou plnili nejrůznější úkoly, které prověřily jejich paměť, orientaci a samozřejmě fyzickou výdrž. Pro vítěze byly připraveny pěkné ceny. Velké poděkování patří paní Lucii Ernestové a Anetě Fuchsové, které celou akci připravily.

Dětský den ve škole si všichni užili, počasí bylo úžasné a celé dopoledne zakončil výborný oběd ve školní jídelně.Žáci první třídy byli pasováni 18. května 2017 na RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO. Tento titul jim udělila vládkyně království knížek Obecní knihovny Netvořice paní Lucie Hašková. Děti si musely tento titul zasloužit a ukázat, že už se naučily pěkně číst, že znají pohádky. Dalším důležitým bodem tohoto ceremoniálu byl také slib péče a ochrany  knih.  Vládkyní knih v naší obecní knihovně je knihovnice velmi hodná a šikovná. Středočeský kraj jí udělil titul Nejlepší neprofesionální knihovník Středočeského kraje 2016 a to  svědčí o jejích kvalitách. Jistě s našimi dětmi bude v knihovně i dále pracovat. Naši prvňáčci si  i  pomocí této akce najdou cestu k hezkým knížkám, které je pobaví, poučí a budou jim ukazovat krásy života i světa kolem nich.

Mgr. Jana Bernardová (tř.uč. 1. tř.)6.06.2017 Plavecký výcvik

Plaveckého výcviku v   benešovském bazénu se v  jarním období zúčastnili žáci  2.a 3.třídy. V  průběhu deseti lekcí se učili základním plaveckým dovednostem.  Podle vstupní úrovně byli rozděleni do družstev. Během výcviku nejen plavali, ale hráli si i v  dětském bazénku, skákali z  můstku, jezdili po skluzavce, odpočívali ve vířivce a nakonec i závodili. Paní cvičitelky používaly při své výuce mnoho pomůcek. Za tuto dobu se děti v  plavání velmi zdokonalily. Všichni už se těší na další soukromé návštěvy plaveckých bazénů i na léto, kdy budou mít jistě plno příležitostí předvést své plavecké umění rodičům.Základní škola Netvořice opět po roce pořádala již tradičně okresní kolo v házené žactva benešovského okresu. V úterý 30. května byl velice parný den, teploty se šplhaly na slunci ke 40 stupňům! To však děvčata neodradilo a do zápasů dala vše, co bylo v danou chvíli v jejich silách. Užila si tak míčovou hru, jejíž tradici se snažíme v Netvořicích stále držet. Turnaje se zúčastnilo celkem 6 týmů s těmito výsledky:

Žákyně: 30.5. 2017

 1. místo: Gymnázium Benešov

 2. místo. ZŠ Týnec nad Sázavou

 3. místo: ZŠ Benešov Dukelská

 4. místo: ZŠ Krhanice

 5. místo: ZŠ Netvořice

 6. místo: ZŠ Benešov Karlov

 

Ve středu 31. května se počasí trochu umoudřilo a chlapci mohli hrát ne venkovním umělém víceúčelovém hřišti téměř v ideálních podmínkách. Zpočátku jsme viděli trochu rozpačité výkony, ale s přibývajícím časem se úroveň zvedala a jednotlivé týmy předvedly velice pěkné výkony. V kategorii chlapců bojovalo celkem 7 týmů a zde jsou výsledky:

Žáci: 31.5. 2017

 1. místo: Gymnázium Benešov

 2. místo. ZŠ Netvořice – gratulace!

 3. místo: ZŠ Týnec nad Sázavou

 4. místo: ZŠ Krhanice

 5. místo: ZŠ Benešov Jiráskova

 6. místo: ZŠ Benešov Karlov

 7. místo: ZŠ Benešov Dukelská

Sportovní areál u netvořické školy byl po oba dva dny opravdu vytížen na 100% . Díky všem, kteří se podíleli na organizaci a realizaci celého turnaje. Za rok v Netvořicích na shledanou.

Mgr. Ludmila VodehnalováVe středu 12.4. vyjela pátá a šestá třída na exkurzi do Prahy. Žáci navštívili Mořský svět, kde si prohlédli mnoho druhů ryb a dozvěděli se spoustu zajímavých informací z jejich života. Poté zhlédli program Pohyby Země v Planetáriu. Zde si prohlédli poutavé exponáty věnované pobytu ve Vesmíru a vyzkoušeli na různých modelech zákonitosti přírodních jevů.Všem se exkurze moc líbila.

 Ve čtvrtek dne 6. dubna se konal v naší škole zápis do I. třídy pro školní rok 2017/2018.

Přišlo celkem 29 budoucích prvňáčků. Ve škole je čekaly pohádkové bytosti, soutěže, dárky od starších kamarádů

a sponzorů a paní učitelky, které se  ve stávají první třídě dětem plně věnovaly.

Bylo to náročné odpoledne, ale všichni si to náležitě užili.

 

V září se na Vás moc těšíme kamarádi...!V sobotu 18. března vystoupili vybraní žáci na Valné hromadě rodáků a přátel muzea v Netvořicích. Program, který tvořila recitace, písně a instrumentální skladby na akordeon, klavír a altovou flétnu, se moc líbil.Ve středu dne 15.3. 2017 se žáci naší školy zúčastnili Okresního kola v recitační soutěži v Bystřici.

Školu reprezentovali: Milan Švec (3. ročník), Jan Ošmera ( 5. ročník), Ester Koudelová (6.ročník), Nátálie Zahrádková (9. ročník).

Všichni předvedli nádherné výkony a patří jim a paní učitelkám, které je na soutěž připravovaly, velké poděkování. 

Za mimořádné výkony byli oceněni čestným uznáním Ester Koudelová a Jan Ošmera.Dne 22. února proběhlo v tělocvičně vystoupení skupiny Pernštejni z Pardubic. Pořad byl historicky zaměřený. Žáci se měli možnost seznámit se zajímavým životem Vikingů.

Pořad měl veliký úspěch, žáci byli aktivně zapojeni do programu a odnesli si mnoho nových poznatků a zážitků.V úterý 21.2. 2017 proběhlo okresní kolo zeměpisné olympiády na Gymnáziu ve Vlašimi. Naši žáci se umístili takto: 

V kategorii A - 6. ročníky Ondřej Hanák obsadil 13. místo 

V kategorii B - 7. ročníky Lukáš Šlehobr obsadil 7.místo

V kategorii C - 8. a 9. ročníky Daniela Janurová obsadila 25. místo21.02.2017 Dětský karneval

V sobotu 18.února se tradičně konal v místní sokolovně dětský karneval. Návštěva byla vskutku obrovská, sál se hemžil dětskými maskami, které byly velice kreativní. Zkrátka bylo stále na co koukat.

Celé odpoledne se neslo v režii Jardy Havelky, vedoucího taneční skupiny Dancing Crackers za vydatné pomoci  Katky Jaškové.  Na děti čekalo mnoho zajímavých her, vyhlašovaly se samozřejmě nejkrásnější masky, děti byly po zásluze v průběhu odpoledne odměňovány různými cenami a dobrotami. V neposlední řadě došlo také na balonky, které zdobily stropní část sálu a posléze byly spuštěny mezi děti. Nechybělo ani taneční vystoupení našich žáků, kteří navštěvují kroužek Jardy Havelky a dále vystoupila děvčata ze školního tanečního kroužku pod taktovkou Jitky Stibůrkové.

Tombola byla rovněž bohatá a myslím si, že nikdo z přítomných neodešel z karnevalu s prázdnou!

Velké poděkování patří všem, kteří se více či méně zasloužili o zdárnou přípravu a také průběh celé akce, kterou děláme velice rádi, vždyť je pro naše děti!

Děkuji vedení a mnoha maminkám ze SRPDŠ, dále pedagogickým pracovníkům ze ZŠ a MŠ, našim kuchařkám za krásné dorty, všem sponzorům jak z řad rodičů, tak i široké veřejnosti.

Výtěžek karnevalu bude použit na vybavení a pomůcky pro žáky ZŠ a děti MŠ.

Mgr. Ludmila Vodehnalová

 

Fotogalerie zdeVe čtvrtek 26.1. si v rámci tělesné výchovy vyšel 7. ročník zabruslit na netvořickou požární nádrž. Počasí nám přálo, po mrazivé noci vyšlo ráno sluníčko a nic nebránilo tomu, abychom si lední radovánky patřičně užili. Dva z nás nikdy předtím na bruslích nestáli, a tak se potýkali s prvními krůčky na dvou nožích. Vyučovací jednotka se povedla, kromě pár modřin a naražených kostrčí, se nikomu nic nestalo a odcházeli jsme spokojeně na oběd se spoustou zážitků.

Odkaz na fotogaleriiV týdnu 30. 1. Až 2. 2. proběhla školní kola této konverzační soutěže.

Výsledky školního kola kategorie 6., 7. ročník

 1. Vojtěch Šindelář             7. roč.

 2. Natálie Hamroziová       7. roč.

 3. Barbora Slabihoudová   7. roč.

Celkem se zúčastnilo 8 žáků ze 7. ročníku a 2 žáci z 6. ročníku. Splnili koly z poslechu a hovořili na téma My daily programme. Všichni soutěžící zaslouží pochvalu za zodpovědnou přípravu a přání dalších úspěchů ve studiu cizích jazyků.

Výsledky školního kola kategorie 8., 9. Ročník

 1. Nela Červená                                                9. roč.

 2. Tadeáš Pata                                                  8. roč.

 3. – 4. Radka Šínová, Kateřina Kutová           9. roč.

5.– 6.  Jakub Pospíšil, Daniela Janurová        9. a 8. roč.

    7. Barbora Fidlerová                                         8. roč.V neděli  8. ledna jsme se všichni sešli u školy v cca 7:50 a nakládali zavazadla do autobusu. Vyjeli jsme a v Týnci nad Sázavou k nám přistoupila paní Meruňková. Poté jsme pokračovali dál pouze s jednou zastávkou na benzinové pumpě, kde si všichni došli na záchod a něco dobrého si koupili. Pak už to byl jen kousek do Horního Maxova k pensionu U Hrocha. Po příjezdu šly  holky na chatu do tepla a kluci vynosili zavazadla. Potom už jsme si rozdělili pokoje. Trochu jsme si vybalili a šli na oběd. Po něm jsme šli konečně na to. Byli jsme rozděleni do dvou skupin podle našeho lyžařského umění. Ten den jsme pak stihli už jen večeři a odpočinek. V pondělí po snídani jsme jeli skibusem na celé dopoledne na Severák lyžovat. Jedna skupina vedená paní ředitelkou Vodehnalovou se to teprve učila a druhá plná zkušených lyžařů si pěkně zalyžovala s paní Meruňkovou. Denně jsme se vraceli na oběd do chaty. Pondělní odpoledne jsme se ještě jednou vydali na svahy lyžovat. Po večeři byl čas na různé společenské hry. Stejným způsobem proběhlo i úterý. Středeční dopoledne nás čekalo trénování na běžkách. Odpoledne jsme si báječně užili bazén v Jablonci nad Nisou. Bylo to tam SUPER. Večer nás u Hrocha navštívil zástupce horské služby ze Severáku a popovídal nám o jejich zajímavé činnosti. Ve čtvrtek ráno byl v Maxově pořádný mráz - 18°C, a tak jsme šli procházkou na rozhlednu Bramberk. Všichni vyšli až na její vrchol. Po obědě nás čekal první závod a to běžecký. Po večeři přišlo vyhodnocení závodu a pak jsme si mohli zahrát společenské hry. V pátek ráno jsme závodili ve slalomu a ve sjezdu. Odpoledne se pouze tři jedinci s panem Vodehnalem vydali na běžky na Královku a zpět cca 8 km a ostatní si šli zalyžovat na Severák. Ten den byl veliký vítr a dost sněžilo, proto to nebylo ve stopě pro tu malou skupinu běžkařů vůbec lehké. Navečer jsme si vyráběli z dřevěných korálků šperky jako památku na náš kurz. Poslední večer jsme si udělali diskotéku. V sobotu po snídani jsme už pouze čekali na autobus, který nás zaveze zpět do školních lavic. Kvůli špatnému počasí jsme do Netvořic přijeli místo v 15:00 až v 18:30 hodin. Paní zdravotnice Dana s námi neměla ani moc práce.


PS: Lyžařský výcvik 2017 byl nejlepší a jedinečný, protože jsme ho prožili  MY sedmáci…..


Matyáš Loužecký, VII.třída

 

Odkaz na fotogaleriiS platností od 2.1.2017 disponují příspěvkové organizace (ZŠ a MŠ) účetní, která bude vykonávat v kanceláři v přízemí malé budovy svou ekonomickou činnost (příchozí a odchozí platby, fakturace, vedení účtů, vrátná apod.). Prosíme všechny návštěvy školy, aby zvonily na účetní, neboť v ředitelně není stále k dispozici ředitel či zástupce ředitele (výuka).

Úřední hodiny účetní: Kateřina Roušarová

Pondělí: 7:30 - 15:00

Úterý: 7:30 - 14:00

Středa: 7:30 - 15:00

Čtvrtek: 7:30 - 17:00

Pátek: 7:30 - 11:00Vážení rodiče,

Na základě úpravy ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů je specifikován §36 školského zákona ve znění účinném od 1.1. 2017. Z této specifikace vyplývá, že zápis do I. třídy pro školní rok 2017/2018 musí být proveden v termínu od 1.4.  do 30.4. 2017.

Na základě této úpravy měníme termín zápisu do I.třídy na Základní škole Netvořice, okres Benešov na den:

6. dubna 2017

Těšíme se na budoucí žáky naší školy …

                                                                   Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelkaŽáci 2. ročníku se rozhodli postavit si sněhuláha, který se neroztaje a měli z něj skutečnou radost.Ve škole jsme zahájili letošní advent tradiční vánoční výstavou.  Měli jsme radost z velké účasti a příjemné atmosféry, která navodila tu správnou předvánoční náladu. Zazněly české koledy, sváteční verše a nechybělo občerstvení.

Fotogalerie ZDEV pondělí  5. prosince bylo od rána ve škole živo. Navštívili nás hned dva Mikuláši, čerti a andělé.

Nejvíce tuto výjimečnou návštěvu vnímali a prožívali ti nejmenší …

Fotogalerie ZDE4.12.2016 Vánoční koleda

Ve středu 30.11.2016 navštívili žáci 5. a 6. třídy divadelní představení s názvem Vánoční koleda od známého anglického spisovatele Charlese Dickense v divadle Gong v Praze.Zde je k dispozici odkaz na různé materiály k učebnicím angličtiny Chit Chat ve třetí a čtvrté třídě.

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/chitchat?cc=sk&selLanguage=sk

 Žáci třetí a čtvrté třídy navštívili dne 29. 11. divadelní představení Sněhová
královna od H. CH. Andersena v divadle U Hasičů v Praze.

Z Netvořic jsme vyjeli již v půl osmé ráno, abychom měli dostatečnou časovou
rezervu. Opak byl pravdou. Do divadla jsme přijeli díky dopravní zácpě na poslední chvíli.


Pohádka o Kájovi a Gerdě se nám moc líbila. Byli jsme nadšeni z hereckých
výkonů a domů jsme se vraceli s pěkným zážitkem z divadelního představení.Důležité upozornění pro rodiče

Třídní schůzky se z organizačních důvodů přesouvají ze čtvrtka 8.12. 2016 na úterý 6.12. 2016.

Děkujeme zapochopení.                                          

Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelka školyZde je mnoho odkazů pro trénování angličtiny hrou doma. Stačí si vybrat vhodnou obtížnost a kliknout. Přeji mnoho zdaru (i trpělivosti). Milena Holcnerová

 

Testy

Stránka v češtině je plná testů z angličtiny. Stačí si jen vybrat.

 

Části těla

Doplň správně názvy částí těla. Nejprve si vyber oblast.

 

Aktivity

Různé aktivity. Např. osmisměrka, pexeso, kviz nebo skládání slovíček.

 

Napiš správně slovo

Napiš správně označené slovo. Když si pustíš reproduktor, slovo i uslyšíš.

 
  Uhádni slovíčko

Uhádni anglické slovíčko podle nápovědy. Na výběr máš mnoho různých okruhů.

 

Doplň větu

Doplň větu správným tvarem slovesa to be.

 
  Co dělají?

Přečtěte si o tom, jak lidé pracují, poslechňete si anglické věty a odpovězte na otázky.

  Doplň slovíčko do věty

Doplňte větu správným slovíčkem.

  Doplň text

Doplň krátký text jedním z nabízených slovíček. Máš na výběr mnoho témat.

  Doručte dopis

Je nutné mít zapnutý zvuk. Dobře poslouchejte a doručte dopis do správných dveří podle čísla.

  Krátké příběhy

Krátké interaktivní příběhy se zvukem.

  Angličtina s Karkulkou

Přiřaďte slovíčka ke správným obrázkům.

  Obrázkový slovníček

Ve slovníčku můžete vyhledávat jednotlivá slovíčka nebo se zaměřit na obrázek, který je vždy podrobně popsán.

  Adjectives game

Můžete si vybrat z několika různých aktivit na procvičování přídavných jmen.

  Procházky městem

Dokážete projít městem podle instrukcí?

  Slovesa

Najděte sloveso ve větě, vyberte správné sloveso nebo zapište slova ve správném pořadí.

  Zájmena

Najděte zájmena ve větě, vyberte správné zájmeno nebo přepište správně větu.

  Číslovky do 100

Zapněte si zvuk a můžete se učit číslovky anglicky.

  Spelling

Procvičte si anglická písmena. Musíte mít zapnuté reproduktory.

 

Učení s obrázky

Vyberte si oblast a můžete se naučit nová slovíčka nebo si je zopakovat. Musíte mít zapnuté reproduktory.

 
 

Hledejte rýmy

Vyberte anglické slovo, které se rýmuje se slovem zadaným.

 

Bab.la

Jazykový portál, který nabízí, slovníčky, testy a hry.

 

Animals

Najděte zvíře podle abecedy a přečtěte si o něm anglicky. Informace si můžete i vytisknout.

 

Interaktivní příběhy 1

Krátké příběhy. Chcete-li projít celým příběhem, musíte postavičkám pomoci.

 

Interaktivní příběhy 2

Krátké příběhy. Chcete-li projít celým příběhem, musíte postavičkám pomoci. Trochu těžší než 1.

 

Interaktivní příběhy 3

Krátké příběhy. Chcete-li projít celým příběhem, musíte postavičkám pomoci. Trochu těžší než 2.

 

Gramatika

Kreslené příběhy s gramatikou.

 

Příběhy

Krátké příběhy. Některé se zvukem a s pracovními listy.

 

Old MacDonald

Naučte se písničku Old MacDonald.

 

Abeceda

Naučte se vyslovovat anglickou abecedu s opičkou

 

Procvičování slovíček

Vyberte správné anglické slovíčko.

  Najdi slovo

Poslechněte si slovo a najděte ho mezi napsanými slovy. Musíte mít zapnuté repráčky.

 

Minipříběhy

Přečtěte si a poslechněte krátké minipříběhy.

  Minipříběhy s úkoly

Přečtěte si příběh, poslechněte si jej a splňte úkoly.

  Minidivadlo

Krátké příběhy inscenované jako divadlo. Můžete si také zahrát.

  Příběhy pohádkové i pravdivé

Krátké příběhy. Rozděleno na pohádkové a reálné.

  Komiksy

Přečtěte si komiksy. Můžete si jednotlivé věty poslechnout.

  Lidové příběhy

Lidové příběhy se zvukem.

  Řecké pověsti

Příběhy se zvukem.

  Čínské pověsti

Příběhy se zvukem.

  Ovoce

Naučte se názvy ovoce.

 

Hry na výuku slovíček

Naučte se nová slovíčka pomocí sedmi her. Vybrat si můžete z mnoha okruhů.

 
  Nauč se slovíčka

Je nutné mít zapnuté reproduktory. Slovíčka tematicky rozdělená.

  Přerovnej

Přerovnejte správně písmenka tak, aby tvořila anglické slovíčko.

  Správné pořadí

Napiš číslo. Označ písmena ve správném pořadí.

   Opposites

Přiřaď k sobě protikladná slova.

 

Správná věta

Sestav správnou větu. A zahraj si minigolf. Když sestavíš větu správně, trefíš se do jamky.

 

Zájmena

Doplň správné zájmeno a postav dům.

 

Křížovky, cvičení

Výukové materiály i pro začátečníky.

 

Help For English

Pomoc pro vaše studium angličtiny.

 

Anglická videa

Podívejte se na krátká anglická videa. Najdete zde i přepis textu.

 

Anglické křížovky

Anglické křížovky a další materiály.

 

Udělejte si slovníček

Udělejte si karty se slovíčky nebo si vyberte již vytvořené slovníčky a procvičujte.

 

Slovíčka jinak

Učte se slovíčka jinak. I jiné jazyky než angličtina.

 

Jazykové hry

Učte se angličtinu i jiné jazyky.

 

New more

Hry a cvičení k učebnici angličtiny.

 

Procvičujte slovíčka

Vyberte si tema a procvičujte slovíčka.

 

Výslovnost

Procvičujte výslovnost.

 

Mapa testů

Testy z angličtiny roztříděné podle oblastí.

 

Grammarcheck

Nechtě si zkontrolovat anglický text.

  Obrázkový slovník

Velký obrázkový slovník. Vlevo vyber téma.

   Lyricsgaps

Učte se angličtinu s písničkami. Poslouchejte, doplňujte cvičení, nebo si i zazpívejte.

 

Activities

Vekné množství testů, kvízů a cvičení.

 

E-academy

Kurz angličtiny online.

 

ENGLISH FLASH GAMES

Množství interaktivních her a cvičení.

 

Second Language

Množství cvičení, testů, doplňovaček rozřazených podle úrovně.

 

Hry s angličtinou

Různé hry s angličtinou. Online i k vytištění.

 

Anglické poslechy

Po jednoduché registraci, která je zdarma, si vyber level a poslouchej a procvičuj.

 

MES games

Množství různých oblastí. Můžete se učit slovíčka, odpovídat na otázky, procvičit gramatiku.

 

Slovíčka jinak

Učte se slovíčka jinak. I jiné jazyky než angličtina.

 

Storybird

Napiš příběh anglicky. Vyber si sadu obrázků a sestav a napiš příběh. Nebo si přečti příběhy, které napsali ostatní.

 

Mee genius

Anglické audioknihy zdarma. Poslouchej a uč se.

 

Hry se slovíčky

Anglické hry se slovy.

 

Audio books

Poslechni si knihy v angličtině.Vážení rodiče,

počítejte s listopadovým ředitelským volnem v pátek 18.11. 2016, které navazuje na čtvrteční státní svátek.

Mgr. Ludmila Vodehnalová, ředitelka

 Dne 11. 10. 2016 proběhla na naší škole přednáška o Africe. Cestovatel Tomáš  Kubeš  poznal různé kouty Afriky a se svými zkušenostmi a zážitky z cest se podělil se žáky. 

Následně se uskutečnil projekt pro žáky sedmé a osmé třídy. Všichni
pracovali ve skupinách a do slepé mapy zakreslovali nejdůležitější
geografické pojmy Afriky. Zároveň plánovali  expedici z Prahy k mysu
Dobré naděje s patnácti zajímavými zastávkami.

Přednáška i projekt se vydařily. Velké díky patří Tomáši Kubešovi za poutavé vyprávění  a paní Lucii Ernestové za spolupráci při přípravě projektu.29.09.2016 Vítání podzimu

23. září jsme přivítali podzim. Šli jsme na "starou všetickou". Cestou jsme si prohlíželi písmena s obrázky a také se nám moc líbila otáčivá mapa okolí. Nakonec jsme si u altánu opekli buřty a klobásy. 

Fotogalerie7. září jsme šli na vycházku k lesu Jedlice a na kopec Hruštičku. Někteří z nás tam byli úplně poprvé. Viděli jsme u cesty lavičku a nad ní kříž. U lesa byl potok a velký dub. Cestou na Hruštičku jsme se pěkně zapotili, ale výhled na Netvořice byl nádherný.

FotogalerieV sobotu (10.9.) přálo počasí a v areálu školy bylo živo. Pohádkové postavy ( v krásných kostýmech) provázely všechny zúčastněné děti ( a nebylo jich málo) programem a soutěžemi, za které je čekaly krásné odměny a neméně pěkné hlavní ceny v závěrečném losování.  Hrálo se sportovní utkání ve vybíjené, děti i rodiče si mohli zaskákat na nářadí zvaném aitrack, nechyběla  hudba, bohaté občerstvení a spousty her včetně těch, které znají z dětství spíše rodiče jako jsou „céčka“, skákání gumy apod. Zkrátka, kdo přišel, určitě nelitoval a rozhodně se nenudil.

Velké poděkování patří ochotným maminkám ze SRPDŠ, jejím rodinným příslušníkům, pedagogickým pracovníkům z mateřské a základní školy  a samozřejmě všem sponzorům, bez jejichž podpory bychom tuto nádhernou akci nemohli zorganizovat.

Odkaz na fotogalerii K přihlášení do systému na www.jidelna.cz slouží UŽIVATELSKÉ JMÉNO (71400…) a HESLO (přiděleno systémem). Po prvním vstupu si heslo zvolíte libovolně.

Po rozkliknutí záložky JÍDELNÍ LÍSTEK si můžete prohlédnout jídelníček a případně provést přihlášku/odhlášku jídla. Údaj u částky za jídlo „již nelze vybrat“ znamená, že není výběr z více druhů jídla na 1 den.  POZOR u MŠ je nutné odhlásit celý den, tedy i přesnídávku a odpolední svačinu!!!

Platby se dozvíte: SPRÁVA ÚČTU (v pravém horním rohu vedle jména), naskočí „údaje pro platbu“

 1.září nás do školy doprovázely sluneční paprsky. Díky nádhernému ránu se mohlo uskutečnit zahájení školního roku 2016/2017 opět před budovou školy. Přivítali jsme dvacet prvňáčků a také všechny stávající a nové žáky, kteří přešli k 1. září 2016 do naší školy.

Tak hodně úspěchů, zdraví a optimismu v letošním školním roce !

Odkaz na fotogalerii